แนวทางการประกอบอาชีพ

บัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร สามารถประกอบอาชีพที่สามารถใช้ทั้ง 2 ภาษาได้เป็นอย่างดี ทั้งในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ

 1. นักวิชาการ ผู้สอน และวิทยากรด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 2. เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ พนักงานในองค์กรระหว่างประเทศ
 3. พนักงานต้อนรับภาคพื้นดิน ลูกเรือ
 4. เลขานุการ
 5. นักข่าว ผู้ประกาศข่าว ผู้ดำเนินรายการพิธีกร
 6. กองบรรณาธิการ นักพิสูจน์อักษร
 7. นักเขียน นักเขียนประกาศโฆษณา นักประชาสัมพันธ์
 8. นักแปล ล่าม
 9. อาชีพอื่น ๆ ที่ต้องใช้ทักษะและความรู้ด้านภาษา (ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ)

 

ค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษา

 • เฉพาะภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 1 มีค่าใช้จ่าย 23,125 บาท
 • ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 1 เป็นต้นไป มีค่าใช้จ่าย 16,125 บาท
 • รวมตลอด 4 ปีการศึกษา เป็นเงิน 136,000 บาท