หลักสูตรภาษาและการสื่อสารเข้ารับการตรวจประกันคุณภาพ รอบ 12 เดือน ประจำปีการศึกษา 2560

August 4, 2018 learnthai 0

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร) รองศาสตราจารย์ขนิษฐา จิตชินะกุล (มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย) อาจารย์ ดร.พัชรินทร์ บูรณะกร (มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ) เป็นคณะกรรมการผู้ตรวจประเิมนคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00-12.00 […]

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 เข้ารับการกลั่นกรอง

January 12, 2017 learnthai 0

ดร. สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. นิตยา แก้วคัลณา รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และอาจารย์ ดร. เอื้ออารี จันทร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายใน  […]