ขอเชิญสมัครเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม SDU มีโชว์

October 18, 2019 learnthai 0

สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารขอเชิญนักศึกษาสมัครเข้าร่วมกิจกรรม SDU มีโชว์ ในวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ ลานหน้าอาคาร 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภายในงานประกอบด้วย Show การแแสดงต่าง ๆ Sell สินค้าและการออกร้าน นักศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้า่วมกิจกรรมข้างต้นได้ที่นี่

สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารจัดกิจกรรมวันปิดโครงการแรกพบผูกสัมพันธ์​สมานฉันท์​น้องพี่​

September 28, 2019 learnthai 0

สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมวันปิดโครงการแรกพบผูกสัมพันธ์​สมานฉันท์​น้องพี่​ ในวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้อง​ 11703/2​ อาคาร 11 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรเดช ชื่นประภานุสรณ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรกมล วงษ์สถาปนาเลิศ อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีที่ 1 […]

นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร เข้ารับการทดสอบก่อนการอบรม TOEIC

January 23, 2019 learnthai 0

นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารเข้ารับการทดสอบก่อนการอบรม TOEIC ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 5 บัณฑิตวิทยาลัย ในวันที่ 23 มกราคม 2562 กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร ร่วมกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาบุคลากรด้านการใช้ภาษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน”

January 14, 2019 learnthai 0

สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร ร่วมกับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนและศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาบุคลากรด้านการใช้ภาษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน” ให้แก่คณาจารย์และบุคลากรที่สนใจ จำนวน 2 รุ่น เมื่อวันที่ 10 และ 14 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาและการสื่อสารได้รับเชิญให้เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ

December 25, 2018 learnthai 0

อาจารย์พรเพ็ญ เหล็กดีเศษ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับเชิญให้เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561ในการแข่งขันพินิจวรรณคดีระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม พ.ศ. 2561 นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทยด้านอื่น ๆ อาทิ การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ เรียงร้อยถ้อยความ การท่องอาขยานทำนองเสนาะ และกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี 11

หลักสูตรภาษาและการสื่อสารจัดการเสวนา “ภาษากับการสื่อสาร : วันวาน & วันนี้”

July 31, 2018 learnthai 0

หลักสูตรภาษาและการสื่อสารจัดการเสวนา “ภาษากับการสื่อสาร : วันวาน & วันนี้” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ดร.ชัยชนะ โพธิวาระ คุณจักรกฤต โยมพะยอม (ครูทอม)  คุณสุดารัตน์ ศรีสุรกานต์ (ครูเปิ้ล) และอาจารย์ ดร.ศุภศิริ บุญประเวศ เข้าร่วมการเสวนาในวันที่ […]

อาจารย์หลักสูตรภาษาและการสื่อสารจัดกิจกรรมบูรณาการสำหรับเด็กปฐมวัย

April 30, 2018 learnthai 0

สำนักบริหารกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการบริการวิชาการ ค่ายพัฒนาภาษาและทักษะชีวิตที่เด็กควรรู้ในยุคปัจจุบัน ในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561 โดยอาจารย์กัญจณ์ปภัสส์ สุวรรณวิหค ร่วมกับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในรายวิชาภาษาไทยเพื่อพัฒนาความเป็นความรู้ ตอนเรียน A4 ประยุกต์การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ในสถานการณ์จริง ให้นักศึกษาได้มีโอกาสนำความรู้ที่ได้รับจากการจัดการเรียนรู้มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โภชนาการ การแสดงนิทานเสริมสร้างคุณธรรม และการละเล่นพื้นบ้าน อาทิ มอญซ่อนผ้า […]

นักศึกษาหลักสูตรภาษาและการสื่อสารเข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาเพื่อพัฒนาสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจ

April 21, 2018 learnthai 0

หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการค่ายภาษาเพื่อพัฒนาสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจ ในวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 08.15-16.30 น. โดยมีนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจชั้นปีที่ 2 เป็นผู้นำค่ายจัดกิจกรรม และนักศึกษาหลักสูตรภาษาและการสื่อสารรุ่นที่ 1 ร่วมกับนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ และหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจชั้นปีที่ 1 เป็นผู้เข้าค่ายร่วมกิจกรรม ณ อเนกประสงค์หน้าอาคาร 1 ชั้น 2 […]

อาจารย์หลักสูตรภาษาและการสื่อสารจัดกิจกรรมนิทานและการละเล่นพื้นบ้านสำหรับเด็กประถมศึกษา

April 18, 2018 learnthai 0

สำนักบริหารกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการบริการวิชาการ ค่ายพัฒนาภาษาและทักษะชีวิตที่เด็กควรรู้ในยุคปัจจุบัน ในวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2561 โดยมีอาจารย์กัญจณ์ปภัสส์ สุวรรณวิหคกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัชรพล วิบูลยศริน และนักศึกษาหลักสูตรภาษาและการสื่อสาร รุ่นที่ 1 ร่วมกันจัดกิจกรรมการเล่านิทานจากการจากฟังด้วยไอแพด และเข้าร่วมการละเล่นพื้นบ้าน อาทิ มอญซ่อนผ้า รีรีข้าวสาร โพงพาง ในเวลา 09.00-12.00 […]

อาจารย์หลักสูตรภาษาและการสื่อสารกับนักศึกษาของหลักสูตรฯ รุ่นที่ 1 ร่วมกันจัดกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย

April 3, 2018 learnthai 0

สำนักงานบริหารกลยุทธ์ มหาวิิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการบริการวิชาการ ค่ายพัฒนาภาษาและทักษะชีวิตที่เด็กควรรู้ในยุคปัจจุบัน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัชรพล วิบูลยศริน และอาจารย์กัญจณ์ปภัสส์ สุวรรณวิหค สังกัดหลักสูตรภาษาและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับนักศึกษา รุ่นที่ 1 จัดกิจกรรมการใช้ภาษาให้เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยด้วยเทคนิค 2ล1ร (เล่น เล่า ร้อง) ในวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561 […]