อาจารย์หลักสูตรภาษาและการสื่อสารจัดกิจกรรมการอ่านข่าวสำหรับเด็กประถมศึกษา

March 26, 2018 learnthai 0

สำนักบริหารกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการบริการวิชาการ ค่ายพัฒนาภาษาและทักษะชีวิตที่เด็กควรรู้ในยุคปัจจุบัน ในวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2561 เป็นกิจกรรมบูรณาการทักษะทางภาษาและการใช้เทคโนโลยีที่จำเป็น โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ช่วง คือ ในเวลา 09.00-12.00 น. อาจารย์กัญจณ์ปภัสส์ สุวรรณวิหค จัดกิจกรรมการอ่านข่าวสำหรับเด็กประถมศึกษา พร้อมบันทึกเป็นคลิปวิดีโอการอ่านข่าวด้วยไอแพด และในเวลา 13.00-16.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ […]

อาจารย์หลักสูตรภาษาและการสื่อสารได้รับเชิญเป็นผู้สอนในโครงการ Kids October Camp 2017

October 27, 2017 learnthai 0

สำนักบริหารกลยุทธ์ ร่วมกับโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการ Kids October Camp 2017 สำหรับเด็กอายุ 4 ปีขึ้นไป เพื่อเน้นการส่งเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ โดยเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัชรพล วิบูลยศริน อาจารย์ศุภศิริ บุญประเวศ และอาจารย์กัญจณ์ปภัสส์ สุวรรณวิหค อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ […]

นักศึกษาและอาจารย์หลักสูตรภาษาและการสื่อสารเข้าร่วมงานไหว้ครูประจำปี 2560

September 21, 2017 learnthai 0

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับหลักสูตรต่าง ๆ ในคณะฯ จัดงานไหว้ครู “น้อมจิตวันทา บูชาพระคุณครู” ประจำปี 2560 ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1 ในวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2560 ระหว่างเวลา 07.30-13.00 น. ภายในงานมีการประกวดพานไหว้ครูประเภทสวยงามและประเภทความคิดสร้างสรรค์ โดยพานไหว้ครูของนักศึกษาหลักสูตรภาษาและการสื่อสารได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 […]

นักศึกษาหลักสูตรภาษาจีนร่วมกันจัดกิจกรรมผูกสัมพันธ์รับขวัญสมานมิตรให้กับนักศึกษาหลักสูตรภาษาและการสื่อสาร

September 13, 2017 learnthai 0

นักศึกษาหลักสูตรภาษาจีน ชั้นปีที่ 2 ร่วมกันจัด “กิจกรรมผูกสัมพันธ์รับขวัญสมานมิตร” ให้กับนักศึกษาหลักสูตรภาษาและการสื่อสาร ชั้นปีที่ 1 ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรภาษาและการสื่อสารเข้าร่วมพิธีผูกข้อมือรับขวัญนักศึกษา ณ อาคารพลศึกษา ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2560 ระหว่างเวลา 15.00-16.00 น.

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรภาษาจีน จัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรภาษาและการสื่อสาร

September 9, 2017 learnthai 0

อาจารย์ธนัญชย์ ชัยวุฒิมากร อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาและการสื่อสาร ร่วมกับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกันจัด “กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องใหม่สร้างสายใยเป็นหนึ่งเดียว” เพื่อสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 60) หลักสูตรภาษาและการสื่อสารกับนักศึกษาหลักสูตรภาษาจีน ในวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพฯ

หลักสูตรภาษาและการสื่อสารจัดปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปี 2560

August 9, 2017 learnthai 0

อาจารย์นที เพชรสุทธิธนสาร อาจารย์ฝ่ายพัฒนานักศึกษา หลักสูตรภาษาและการสื่อสาร ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรภาษาและการสื่อสาร ปีการศึกษา 2560 ขึ้น ในวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ระหว่างเวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องเรียน 245 อาคาร 2 บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างอบอุ่นระหว่างอาจารย์ผู้รับผิดชอบ จำนวน 5 […]

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมจีน

November 19, 2016 learnthai 0

สำนักงานกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกชั้นปีและผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมจีน ระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม – 12 มกราคม พ.ศ. 2560 (รวม 28 วัน) ณ Zhejiang Yuexiu University of Foreign Languages มหาวิทยาลัยชั้นนำในมณฑลเจ้อเจียง นอกจากจะได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน นักศึกษายังจะได้ทัศนศึกษาเมืองเจ้อเจียง […]

โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

March 22, 2016 learnthai 0

หลักสูตรภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเองในด้านทักษะการสื่อสารเป็นไปตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังด้านที่ 5 ของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในวันอังคารที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 301 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยได้รับเกียรติจากคุณอารียา เฟื่องประดิษฐ์กุล […]