ประชาสัมพันธ์โครงการภาษากับการสื่อสาร : วันวาน & วันนี้

หลักสูตรภาษาและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับสำนักบริหารกลยุทธ์ ร่วมกันจัดโครงการ “ภาษากับการสื่อสาร : วันวาน & วันนี้” เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านภาษาและการสื่อสาร และส่งเสริมการใช้ภาษาและการสื่อสารอย่างถูกต้องและเหมาะสม จึงขอเชิญชวนนักศึกษาและบุคลากร ตลอดจนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการเสวนาจากผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดร.ชัยชนะ…

Continue Reading →

ขอต้อนรับอาจารย์หลักสูตรภาษาและการสื่อสารคนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

หลักสูตรภาษาและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอต้อนรับอาจารย์พรเพ็ญ เหล็กดีเศษ บัณฑิตและมหาบัณฑิตจากมหาวิทยาธรรมศาสตร์ เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาและการสื่อสาร ประจำปีการศึกษา 2561  

Continue Reading →

อาจารย์หลักสูตรภาษาและการสื่อสารเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2561

อาจารย์ ดร.ศุภศิริ บุญประเวศ สังกัดหลักสูตรภาษาและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ ห้อง 405 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย  

Continue Reading →

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ศุภศิริ บุญประเวศ ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรภาษาและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ศุภศิริ บุญประเวศ ที่ผ่านการสอบวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต เรื่อง “นวัตกรรมระบบบริหารคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา ตามเกณฑ์คุณภาพระดับนานาชาติ” ในสาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ชลาภิรมย์ และศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้…

Continue Reading →

ปฏิทินการจัดสอบ TOEIC ของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2560

ปฏิทินการจัดสอบ TOEIC ของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ เดือน วันที่สอบ ช่วงเวลารับสมัคร 1. สิงหาคม 2560 19 24 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2560…

Continue Reading →

หลักสูตรภาษาและการสื่อสารเปิดรับนักศึกษารุ่นที่ 2 เข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2561 ในระบบ TCAS

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในระบบ TCAS (รับนักศึกษาเพียง 40 คน ต่อชั้นปีเท่านั้น) สนใจสมัคร http://entrance.dusit.ac.th/TCAS หรือ คลิก!

Continue Reading →

ประชาสัมพันธ์โครงการบริหารวิชาการเรื่อง “เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและเทคนิคการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ” ครั้งที่ 2

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดจัดโครงการบริการวิชาการ เรื่อง “เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและเทคนิคการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และเข้าใจถึงหลักการเขียนหนังสือราชการ และรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้อง เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและผู้บริหาร และเพื่อให้เกิดทักษะและการฝึกปฏิบัติจริง เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัชรพล วิบูลยศริน จะเป็นวิทยากรจัดกิจกรรมอบรมในระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ…

Continue Reading →

หลักสูตรภาษาและการสื่อสารเปิดรับนักศึกษารุ่นที่ 1 เข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2560

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร หลักสูตรใหม่ ปี พ.ศ. 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560) สนใจสมัคร http://entrance.dusit.ac.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Continue Reading →

ประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการ “เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและเทคนิคการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ”

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดจัดโครงการบริการวิชาการ เรื่อง “เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและเทคนิคการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และเข้าใจถึงหลักการเขียนหนังสือราชการ และรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้อง เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและผู้บริหาร และเพื่อให้เกิดทักษะและการฝึกปฏิบัติจริง เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัชรพล วิบูลยศริน จะเป็นวิทยากรจัดกิจกรรมอบรมในระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ…

Continue Reading →

ประชาสัมพันธ์หนังสือ ตีแตก GAT ภาษาไทย กลยุทธ์พิชิตข้อสอบอย่างมั่นใจ!

หลักสูตรภาษาและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์หนังสือ ตีแตก GAT ภาษาไทย กลยุทธ์พิชิตข้อสอบอย่างมั่นใจ! สำนักพิมพ์วิทยพัฒน์ ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัชรพล วิบูลยศริน เนื้อหาภายในเล่มทั้งหมดมี 4 บท ประกอบด้วย บทที่ 1 กล่าวถึงรายละเอียดของการสอบวิชาความถนัดทั่วไป GAT…

Continue Reading →