ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ศุภศิริ บุญประเวศ ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรภาษาและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ศุภศิริ บุญประเวศ ที่ผ่านการสอบวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต เรื่อง “นวัตกรรมระบบบริหารคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา ตามเกณฑ์คุณภาพระดับนานาชาติ” ในสาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ชลาภิรมย์ และศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้ ผลการสอบวิทยานิพนธ์ได้รับการประเมินอยู่ในระดับดีมาก

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*