ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ศุภศิริ บุญประเวศ ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2560

สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ศุภศิริ บุญประเวศ ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*