ติดต่อเรา

ที่อยู่  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1211 
295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

หมายเลขโทรศัพท์  0 2244 5849

E-mail: langlitcom@gmail.com

Facebook: สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร ม.สวนดุสิต

0l5lmndสมัครเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2567