ติดต่อเรา

ที่อยู่ ห้อง 1211 ชั้น 2 อาคาร 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

หมายเลขโทรศัพท์  0 2244 5849

หมายเลขโทรสาร   

E-mail: langlitcom@gmail.com

Facebook: สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร ม.สวนดุสิต

0l5lmndสมัครเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2564