คำอธิบายรายวิชา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

1500202  ความเป็นสวนดุสิต   3(2-2-5)

Suan Dusit Spirit

ความเป็นมาของสวนดุสิต ความเข้าใจอัตลักษณ์และความเชี่ยวชาญขององค์กร การสร้าง
จิตวิญญาณความเป็นสวนดุสิต การพัฒนาบุคลิกภาพและความเป็นสากลแบบสวนดุสิต ความเคารพตนเองและผู้อื่น ความเข้าใจตนเองและการพัฒนาศักยภาพแห่งตนบนพื้นฐานความเป็นสวนดุสิต การทำงาน
บนรากฐานแห่งความประณีต รู้จริงในสิ่งที่ทำ รักและศรัทธาในมหาวิทยาลัย

History of Suan Dusit; understanding of organizational identities and expertise; building up Suan Dusit spirit; personality development and internationalization following Suan Dusit characters; self-respect and mutual respect; understanding and capability development of oneself based upon Suan Dusit spirit; work with refinement, thoroughness, passion and faith in the university


1500122  ทักษะการสื่อสารภาษาไทย  3(2-2-5)

Thai Language Communication Skills

องค์ประกอบและกระบวนการสื่อสาร ภาษาไทยในสื่อ ภาษาและการสื่อสารในสังคม
การฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทยในบริบทต่าง ๆ เทคนิคการเขียนภาษาไทยตามวัตถุประสงค์การใช้งาน

Communication elements and process; Thai language in media; language and communication in society; listening, speaking, reading and writing skills practice in various contexts; techniques of writing Thai for specific purposes


1500123  ภาษาอังกฤษสำหรับวิถีชีวิตสมัยใหม่  3(2-2-5)

English for Modern Lifestyle                                               

ไวยากรณ์และคำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับต้นที่ใช้ในวิถีชีวิตสมัยใหม่ การพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนเพื่อการสื่อสารในวิถีชีวิตสมัยใหม่ การใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับวิถีชีวิตสมัยใหม่โดยเน้นการใช้งานโปรแกรมภาษาอังกฤษ English Discoveries

Basic English grammar and vocabulary used in modern lifestyle; English skills practice: listening, speaking, reading, and writing for communication in modern lifestyle; using technology to develop English skills for modern lifestyle by focusing on English Discoveries multimedia program


1500124  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล  3(2-2-5)

English for International Communication

ไวยากรณ์และคำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับกลางเพื่อการสื่อสารสากล การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียนในระดับกลาง เทคนิคการฟังและการอ่านเพื่อการทำแบบทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล การฝึกปฏิบัติด้วยแบบทดสอบสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

Intermediate English grammar and vocabulary for international communication; English skills practice: listening, speaking, reading, and writing at an intermediate level; listening and reading techniques for taking an English for international communication test; practicing English for international communication tests


2500118  อาหารการกิน  3(3-0-6)

Food for Life

ความรู้เกี่ยวกับอาหารในชีวิตประจำวัน  วัตถุดิบ และส่วนประกอบในอาหาร การจัดการและการเก็บรักษาอาหาร การใช้เครื่องมือในการปรุง ประกอบและอุ่นอาหาร งานครัวเบื้องต้นในที่พักอาศัย ประเภทอาหาร เครื่องดื่ม โภชนาการและการออกแบบรายการอาหาร วัฒนธรรมการรับประทานอาหารตามแบบไทยและแบบสากล ความปลอดภัยอาหารและสุขาภิบาล กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และอาหารการกินในปัจจุบัน

Knowledge of food in daily life; raw materials and ingredients in food; food preparation and preservation; tools and equipment for cooking and reheating; basic kitchen work for household; food types; drinks; nutrition and food listing; Thai and international dining etiquette; food safety and sanitation; relevant regulations; current food trends


2500119  วิถีชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน  3(2-2-5)

Lifestyle for Circular Economy

ความรู้พื้นฐานเรื่องสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ ภูมิอากาศและสภาวะด้านอากาศ ภาวะวิกฤติของปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเรียนรู้เพื่ออยู่กับธรรมชาติ การคิดเชิงวิเคราะห์ โดยตลอดวัฏจักรชีวิต ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เศรษฐกิจหมุนเวียน ความตระหนักและแรงผลักดันสู่พลเมืองสีเขียวและวิถีชีวิตภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน กรณีศึกษา

Basic knowledge of environment and ecosystem; climate and climate change; natural resources and environment crises; learning how to live with nature; analytical thinking throughout a life cycle; general knowledge about Sustainable Development Goals; circular economy; awareness and drive for becoming a green citizen, and lifestyle into the circular economy; case studies


2500120  คุณค่าของความสุข  3(3-0-6)

Values of Happiness

ความสุข การจัดการทางอารมณ์ เทคนิคการสร้างความสุข เทคนิคการสร้างสัมพันธภาพอย่างยั่งยืน ศิลปะการใช้ชีวิตด้วยตนเอง ศิลปะการอยู่ร่วมกับผู้อื่น สุนทรียภาพและการใช้ชีวิตเพื่อความสุข การพัฒนากรอบความคิดเชิงวิพากษ์ คิดวิเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์ เพื่อเสริมพลังอำนาจตนและให้คุณค่ากับความสุข

Happiness; emotional management; techniques to increase happiness; techniques to build long-lasting relationship; the art of living by oneself; the art of living with others; aesthetic and happiness living; thinking development based on critical thinking, analytical thinking, and creative thinking, to empower oneself and value happiness


2500121  พลเมืองไทยและพลเมืองโลก  3(2-2-5)

Thai and Global Citizens

สังคมอารยชนในศตวรรษที่ 21 พลเมืองแห่งโลกไร้พรมแดน ความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก การเคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรม สิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาคและหน้าที่ของประชาชนตามระบอบการเมืองการปกครองของรัฐ ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม การปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ จิตสาธารณะ ธรรมาภิบาลภาคปฏิบัติ การต่อต้านการทุจริต กฎหมายพื้นฐานในการดำรงชีวิต ตลอดจนการเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษา

Civilized societies in the 21st century; citizenship of the borderless world; Thai and global citizenship; respect of cultural diversity; rights, liberty, equality, and duties of citizens of the governing states; self-responsibility and social responsibility; protection of the public interests; public volunteerism; good governance in practice; anti-corruption; basic laws for life, and learning through case studies


4000114  จุดประกายความคิดเชิงธุรกิจ  3 (2-2-5)

Business Thinking Inspiration

ความสำคัญของระบบเศรษฐกิจที่มีต่อการใช้ชีวิตและการสร้างอาชีพ การเป็นผู้ประกอบการในยุคเศรษฐกิจแบบอาชีพอิสระ การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม จิตบริการ การบริหารเวลา การบริหารจัดการเงิน สุขภาวะทางการเงิน ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง เทคนิคการสร้างสรรค์คอนเทนต์และสื่อ เทคนิคการสื่อสารทางการตลาด ภาษี และกฎหมายธุรกิจ

The importance of an economic system to living and job creation; entrepreneurship in Gig economy; discovering business opportunities; leadership and teamworking; service mind; time management; financial management; financial health; risks and risk management; media and contents creation techniques; marketing communication techniques; taxes; and business law


4000115  การใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล  3 (2-2-5)

Living in the Digital Era                

ดิจิทัลกับการเรียนรู้ การคิดเชิงการออกแบบ  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายดิจิทัล และการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศดิจิทัล

Digital and learning; design thinking; use of information and communication technologies in daily life; information technology security; digital law; and digital literacy


หมวดวิชาเฉพาะด้าน

  • กลุ่มวิชาบังคับ

1551629 ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล 3 (3-0-6)

English in The Digital Age

การฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในบริบทและสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

Practice English listening, speaking, reading, and writing skills for communication in different contexts and situations, using English for learning in the digital age and for life-long learning


1552668 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารผ่านการเล่าเรื่อง 3 (3-0-6)

Communicative English through Telling Story

ฝึกทักษะการฟังและการพูดเล่าเรื่องสถานการณ์ที่เกิดขั้นในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต โดยฝึกการใช้คำศัพท์ สำนวน และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการเล่าเรื่องในกาลต่าง ๆ

Practice English listening-speaking skills for the past, present, and future situations by using vocabularies, expressions, and grammar used in telling story with different tenses


1552209 การแปลเอกสาร 3 (3-0-6)

Doccument Translation

ทฤษฎีและปฏิบัติในการแปล การแปลข้อเขียนประเภทต่างๆ เช่น ข้อความ แบบฟอร์ม บันทึกข้อความ จดหมาย ข่าว และบทความ จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ในหัวข้อทั่วไป

Theory and practice in translation; translating various types of text: messages, forms, memo, letters, news and  articles, from English to Thai and vice versa in general topics


1552311 การเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านวรรณกรรม 3 (3-0-6)

Learning English through Literature

ฝึกทักษะภาษาอังกฤษผ่านวรรณกรรมประเภทต่าง ๆ โดยฝึกทักษะการอ่านเพื่อหาข้อเท็จจริง การอ่านตีความ การอ่านเพื่อลงสรุป การเขียนเพื่อสรุปความและการเขียนเพื่อแสดงความคิดเห็น

Practice English skills through different types of literature by practicing reading for facts reading for interpretation, reading for inference, writing for summarizing and expressing opinions


1551156 การเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ 3 (3-0-6)

English Paragraph Writing

ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ ฝึกเขียนอนุเฉทด้วยประโยคใจความหลักและประโยคสนับสนุน โดยใช้คำศัพท์ คำเชื่อมประโยค ไวยากรณ์ และเครื่องหมายวรรคตอนที่ถูกต้องเหมาะสม ตลอดจนรวบรวมและเรียบเรียงความคิดเพื่อถ่ายทอดเป็นย่อหน้าภาษาอังกฤษประเภทต่าง ๆ

Knowledge of English sentence structures, practice writing paragraphs with topic sentences and supporting sentences by using vocabularies, sentence connectors, grammatical structures, and punctuation marks correctly and appropriately as well as gathering and ordering idea to express it in different types of English paragraphs


1553645 ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ประกอบการออนไลน์ 3 (3-0-6

English for Online Entrepreneurs

คำศัพท์ สำนวน ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ สำหรับการตลาดและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ฝึกอ่านกรณีศึกษาของบริษัทพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ประสบความสำเร็จ ส่วนผสมการตลาด การแบ่งประเภทสินค้า การแบ่งประเภทตลาด ตลาดออนไลน์ และการโฆษณาออนไลน์ การวิจัยการตลาด การเขียนโฆษณาสินค้า การคำนวณต้นทุนและราคาขาย การขายสินค้าบนตลาดออนไลน์ การทำธุรกรรมออนไลน์ และการสื่อสารออนไลน์

Vocabularies, expressions, and grammar for marketing and electronic commerce; practice reading case studies of established e-commerce companies, marketing mix, product classifications, market segmentation, online marketplaces and online advertisement; conducting marker research; writing product advertisements; calculating cost and selling prices; placing the products on online marketplaces, conducting online transaction, and having online communication


1541602 การเขียนเพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ 3 (3-0-6)

Writing for Creative Communication        

หลักการและเทคนิคการเขียน การเปรียบเทียบระหว่างภาษาพูดกับภาษาเขียน การใช้คำ โวหาร สำนวน สุภาษิต และคำพังเพย การเขียนสรุปความ การเขียนขยายความ การเขียนย่อความ ฝึกการเขียนเชิงสร้างสรรรค์ เขียนเรื่องประสบการณ์ บันทึกประจำวัน การเขียนแสดงความคิดเห็นและวิพากษ์วิจารณ์อย่างมีเหตุผล 

Principles and techniques of writing; comparison of spoken and written language; use of words, locutions, idioms, proverbs, and aphorisms, conclusion writing, extended writing, summary writing; practice creative writing, writing based on experience, writing diaries, writing for opinions and rational criticism


1541409 วิจารณญาณในการใช้ภาษาไทย 3 (3-0-6)

Discretion in Using Thai Language

หลักการคิดและการใช้ภาษาอย่างมีวิจารณญาณ การใช้คำ การใช้ประโยคภาษาไทยในการพูดและการเขียน การวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น การฝึกการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารอย่างมีวิจารญาณด้วยการพูดและการเขียน

Principles of thinking and discretion of Thai language usage, the use of words, the use of Thai sentences in speaking and writing, analysis of facts and opinions, practice the use of Thai language in critical communication through speaking and writing


1542410 ภาษาในวรรณกรรม 3 (3-0-6)

Thai Language in Literature

การศึกษาการใช้คำ โวหาร ภาพพจน์ ในวรรณกรรม ความสำคัญของวรรณกรรม ประเภทวรรณกรรม ความสัมพันธ์ของภาษาวรรณกรรมและวัฒนธรรม การศึกษาการใช้ภาษาในวรรณกรรมรูปแบบต่าง ๆ นิยาย บทกวี ภาพยนตร์ ละคร ซีรีส์ เพลง การ์ตูน และโฆษณา

Study of the use of words, rhetoric, and images in literature, the importance of literature, literary genre, relationship of language in literature and culture, the study of language use in various forms of literature; novels, poems, films, plays, series, songs, cartoons and advertisements


1553129 การอ่านเพื่อความเข้าใจและการวิพากษ์ 3 (3-0-6)

Reading for Comprehension and Criticism

หลักการอ่านระดับอนุเฉทและบทความเพื่อจับใจความสำคัญ โดยตอบคำถามว่าใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ ทำไม อย่างไร หลักการอ่าน เพื่อศึกษาข้อเท็จจริง เข้าใจคำศัพท์ วิธีขยายวงศัพท์ สำนวน ความหมายตรง ความหมายแฝง และความหมายระหว่างประโยคในบทความแบบพรรณนา แบบอธิบายยกตัวอย่าง แบบวิเคราะห์ แบบเหตุและผล และแบบเปรียบเทียบ วิเคราะห์รูปแบบ การใช้ภาษา ลีลา โวหาร การใช้เหตุผล ตรรกกะ จุดยืนและจุดประสงค์ของผู้เขียน แยกแยะข้อเท็จจริงออกจากความคิดเห็น อนุมาน แสดงความคิดเห็นสนับสนุนหรือต่อต้านความคิดในบทอ่าน ประเมินข้อเขียนประเภทต่าง ๆ เพื่อการวิเคราะห์และวิจารณ์อย่างมีเหตุผล

Principles of paragraph and article reading for getting the main ideas by to answering 5W1H, principles of critical reading, understanding vocabularies, word enlargement methods, expressions, annotations, connotations, and meaning in connected discourses in description, illustration, analysis, cause and effect, and comparison paragraphs, analyzing patterns language uses, styles, rhetoric, reasoning, logics, stances and objectives of the authors, distinguishing facts from opinions, make inferences, and express opinions to support or oppose the ideas in reading texts, evaluating various types of articles for analyzing and criticizing with reasonsn


1542218 การเล่าเรื่องข้ามสื่อ 3 (3-0-6)

Transmedia Story Telling

หลักการและเทคนิคการใช้เสียงและการออกเสียง จังหวะและลีลาการพูด บุคลิกภาพในการพูด การพูดสรุปความ การพูดขยายความ การพูดเล่าเรื่อง ฝึกการเล่าเรื่องข้ามสื่อประเภทต่าง ๆ 

Principles and techniques of tone usage, rhythms and speaking styles, personalities when speaking, summary of speech, telling story, practice transmedia storytelling


1533208 คติชนเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 3 (3-0-6)

Folklore for Creation of Value-added Economy                     

ความรู้พื้นฐานทางคติชนวิทยา ทฤษฎีคติชนวิทยา การเก็บรวบรวมข้อมูลและใช้ประโยชน์ข้อมูลทางคติชนวิทยา ความเชื่อ พิธีกรรม ตำนาน เพลงพื้นบ้าน งานศิลปะ ศิลปะการแสดง การประยุกต์ใช้ข้อมูลทางคติชนในภาพยนตร์ บทโทรทัศน์และสารคดี การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจเกี่ยวกับข้อมูลทางคติชน

Basic knowledge of folklore; theories of folklore; collection and utilization of folk data; beliefs, rituals, legends, folk tale, folk song, folk arts, folk performing arts; folklore data application in films, TV scripts and documentary, folklore for creation of value-added economy


1543901 สัมมนาภาษาและการสื่อสาร 3 (2-2-5)

Seminar in Language Literacy and Communication

หลักการและวิธีการจัดสัมมนาโดยใช้กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ วิเคราะห์ประเด็นสำคัญและสภาพปัญหาด้านการใช้ภาษากับการสื่อสาร วิธีการแก้ไข และสรุปเป็นแนวทางพัฒนาเพื่อนำเสนอในรูปแบบการสัมมนาอย่างสร้างสรรค์ ฝึกปฏิบัติการทางด้านภาษาและการสื่อสารในหน่วยงานภายในองค์กร

Principles and methods of seminar organizing using group relationship process, analyze key issues and problems in language use and communication, how to solve them and summarize as development guidelines for creative presentation in seminar format, practice language and communication operations in the internal organization


1543506 การวิจัยทางภาษาและการสื่อสาร 3 (2-2-5)

Research in Language and Communication

ความหมายและประเภทของการวิจัย จรรยาบรรณนักวิจัย กระบวนการวิจัย การออกแบบการวิจัยด้านภาษาและการสื่อสาร ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผลข้อมูลและการประยุกต์ใช้ผลการวิจัยเพื่อการสื่อสาร

Definition and types of research, researcher’s code of conduct, research process, research design for communication research, population and sampling, research tool development and its quality, data collection, data analysis, conclusion and application of research result for beneficial communication development


1533106 จิตวิทยาการสื่อสาร 3 (3-0-6)

Communication Psychology  

พฤติกรรมการสื่อสาร อิทธิพลของการสื่อสาร กลยุทธ์ในการสื่อสาร การสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ภาษากาย จิตวิทยากับการใช้ภาษาและการสื่อสาร การสร้างความประทับใจแรก ทฤษฎีวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ทฤษฎีการจูงใจ การแก้ปัญหาและการขจัดความขัดแย้ง

Communication behavior, Influence of communication, communicational strategies, interpersonal interaction, body language, psychology and language for communication, first-impression, transactional analysis, theory of human motivation, problem solving and conflict resolution


1532601 การคิดเชิงออกแบบกับการสื่อสาร 3 (3-0-6)

Designed Thinking for Communication

หลักการคิดและกระบวนการคิดเชิงออกแบบ การสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ปัญหา การระดมสมอง การคิดแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ การนำเสนอความคิด และการสื่อสารความคิดจากการคิดเชิงออกแบบในกรณีศึกษาต่าง ๆ

Principles of thinking and designed thinking processes, interviews, problem analysis, brainstorming, problem solving, creative thinking, presentation of ideas and communicating ideas from designed thinking in various case studies


1543608 นวัตกรรมการสื่อสารในยุคดิจิทัล 3 (2-2-5)

Communication Innovation in the Digital Age

นวัตกรรมด้านแนวคิด รูปแบบ เครื่องมือสำหรับการสื่อสารในที่ทำงานในยุคดิจิทัล การสื่อสารแบบประสานเวลาและไม่ประสานเวลา การนำเครือข่ายสังคม บล็อก ไมโครบล็อก ชุมชนเนื้อหา วิกิ พอดแคสต์ กระดานอภิปราย โลกเสมือน การประชุมออนไลน์ และที่คั่นหน้าทางสังคม ไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริบทการสื่อสาร

Innovations in concepts, models, tools for communication at work in the digital age, synchronous and asynchronous communication, implement of social network, blog, microblog, content community, wiki, podcast, forum, virtual world, online conference, and social bookmarking for the benefits of communication contexts


  • กลุ่มวิชาเลือก

1551201 การล่าม 3 (3-0-6)

Interpretation

ทฤษฎีและปฏิบัติในการแปลแบบล่ามในบริบทต่าง ๆ ฝึกการแปลแบบฉับพลัน ล่ามต่อเนื่อง ล่ามพูดพร้อม ศึกษาปัญหาในการแปลแบบล่ามและเรียนรู้ทักษะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้แก่ การวิเคราะห์ การย่อความ การถอดความ การฟังเพื่อความเข้าใจและการจดบันทึก

Theory and practice interpretation in various contexts, focusing on consecutive interpreting with some attention to simultaneous interpreting, study problems involved in interpreting, and learn various skills including analyzing, summarizing and paraphrasing, listening comprehension and note taking


1551630 ภาษาอังกฤษในงานประชาสัมพันธ์ 3 (3-0-6 )                  

English in Public Relations Field

คำศัพท์ สำนวน และไวยกรณ์ที่ใช้ในงานการประชาสัมพันธ์ ฝึกฟังและพูดสื่อประชาสัมพันธ์ การแถลง สัมภาษณ์ โฆษณาทางวิทยุและโทรทัศน์ ฝึกอ่านและเขียนสื่อประชาสัมพันธ์ การนำเสนอ  การเสนอข่าว การโฆษณาบนสื่อสิ่งพิมพ์และแบบออนไลน์

Vocabularies, expressions, and grammar for public relations; practice listening and speaking public relations related materials: announcements, interviews, broadcast advertisements; practice reading and writing public relations related materials: presentations, press releases and print and online advertisements


1551631 ภาษาอังกฤษสำหรับงานสำนักงาน 3 (3-0-6) 

English for Office Work

คำศัพท์ สำนวน และไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ สำหรับงานสำนักงาน ฝึกทักษะฟังและพูด ซึ่งจำเป็นสำหรับงานสร้างสรรค์ อภิปราย ถามและเสนอความคิดเห็น แสดงความเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย การขัดจังหวะ การเจรจา ต่อรองและสรุปความ ฝึกทักษะอ่านและเขียนจดหมายธุรกิจ บันทึกข้อความ วาระการประชุม และบันทึกการประชุมโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน

Vocabularies, expressions, and grammar for office works; practice listening and speaking required for constructive works: discussing, asking for and giving opinions, agreeing, disagreeing, interrupting, negotiating, bargaining, and summarizing; practice reading and writing business letters, memorandums, agendas, and minutes by using Office applications


1551632 ภาษาอังกฤษสำหรับนักข่าว 3 (3-0-6)                 

English for Journalists

คำศัพท์ สำนวน ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักข่าว ฝึกอ่านข่าวและเขียนข่าวด้วยการถอดความ ตีความและสรุปความ ฝึกเขียนพาดหัวข่าว หัวข้อข่าวรอง เนื้อข่าว การใช้ภาพประกอบข่าว และคำประภอบภาพข่าว การอ้างคำพูดโดยตรงและโดยอ้อม การคำถามใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร ทำไม การเขียนแบบพิรามิดกลับด้าน และการเขียนจูงใจ ฝึกฟังและรายงานข่าวสำหรับสื่อวิทยุ โทรทัศน์และออนไลน์

Vocabularies, expressions, and grammar for journalist; practice reading news stories and through paraphrasing, interpreting and summarizing techniques, practice writing news articles: headlines, leads, bodies, cuts and captions, direct and indirect quotations, questions; Who, What, When, Where, Why, How, inverted pyramid writing style and click-bait writing style; practice listens and reporting news articles for broadcast and online media.


1552669 ภาษาเพื่อการบริการ 3 (3-0-6)

Language for Service Sector

การใช้ภาษาอังกฤษในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสื่อสารในบริบทของบริการ การสื่อสารแบบเผชิญหน้า ทางโทรศัพท์ ออนไลน์ การกรอกแบบฟอร์มทางธุรกิจ การเขียนเอกสารทางธุรกิจ การจัดประชุมทางธุรกิจ การตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ตลอดจนการศึกษาวัฒนธรรมนานาชาติ โดยเน้นการสื่อสารและการแก้ปัญหาในสถานการณ์การทำงานที่หลากหลาย 

Various functions of English use for communication in hospitality context, face-to-face, telephone, online communication, filling business forms, composing business documents, conducting business meeting, quick response auditing on customer requirements, as well as study of international cultures with focusing on communication and problem-solving in various work situations


1552670 การอภิปรายและการโต้แย้ง 3 (3-0-6)

Discussion and Debate       

การอภิปรายและการโต้แย้งเป็นภาษาอังกฤษในหัวข้อเหตุการณ์ปัจจุบันหรือประเด็นข้อขัดแย้ง ใช้กลวิธีในการสนทนาต่าง ๆ การเห็นด้วยและการไม่เห็นด้วย การขัดจังหวะ การขอให้อธิบายเพิ่มเติม การใช้เหตุผล พร้อมทั้งการนำเสนอที่ชัดเจนและเป็นระเบียบ

English discussions and debates on current events and controversial issues, using various conversational strategies; agreeing and disagreeing, interrupting, asking for more information, reasoning as well as well-organized and clearly expressed presentations


1552671 การสื่อสารในองค์กร 3 (3-0-6)

Organizational Communication

หลักการและรูปแบบการสื่อสารในองค์กร ลักษณะของการสื่อสารในองค์กร การสื่อสารกับตนเอง การสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมและวัฒนธรรมองค์กร การสื่อสารเพื่อบริหารการเปลี่ยนแปลง การศึกษาและวิเคราะห์การสื่อสารขององค์กรในประเทศและต่างประเทศ

Principles and forms of communication in the organization, characteristics of communication in organization; self-communication, communication to build interpersonal relationships, intercultural communication and culture of organization, communication for change management, study and analyze communication of domestic and foreign organizations


1543609 การสร้างคอนเทนต์ในสื่อยุคดิจิทัล 3 (3-0-6)

Content Creation in the Digital Era Media

ความหมาย ความสำคัญ รูปแบบ ประเภทของคอนเทนต์และสื่อในยุคดิจิทัล กระบวนการสร้างคอนเทนต์ การเขียนคอนเทนต์ประเภทบันเทิง ความรู้ และธุรกิจ การนำเสนอคอนเทนต์ในสื่อทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์

Definitions, importance, forms, types of content and media in the digital age; content creation process; writing entertainment, knowledge and business content; content presentation in both online and offline channel


1543610 สุนทรียศาสตร์แห่งการสื่อสาร 3 (3-0-6)

Aesthetic Communication

วิเคราะห์  และประเมินค่าสุนทรียภาพทั้งด้านการใช้ภาษา ภูมิปัญญา  ความหมายที่ลึกซึ้ง  การหยั่งรู้จิตใจ  และการยกระดับจิตใจ  เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนากระบวนการทางปัญญาจากสุนทรียภาพผ่านพลังทางภาษาจากสารหลากชนิด  สามารถนำคุณค่าแห่งสุนทรียภาพมาประยุกต์ใช้ในการพูดและเขียนได้อย่างสุภาพ ตรงประเด็น เท่าทันสมัยนิยม และเหมาะสมกับบริบทในการสื่อสาร 

Analyze and evaluate the aesthetic values in the areas of language using, intellect, deep meaning and understanding of others to uplift the mind. Develop learners’ cognitive process through the aesthetics of languages available in various media. Able to effectively use language aesthetics in both written and spoken forms to be polite, direct, contemporary and appropriate for the communication context.


1542217 ภาษาเพื่อการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 3 (3-0-6)

Language for Intercultural Communication

ความเป็นมา อิทธิพล และองค์ประกอบของการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม ความแตกต่างและการปรับตัวทางภาษาและวัฒนธรรม การใช้วัจนภาษาและอวัจนภาษา การพัฒนาบุคลิกภาพ กระบวนการเสริมศักยภาพเพื่อการทำงานข้ามวัฒนธรรมอาเซียน แนวโน้มและประเด็นของการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมกับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

Background, influences, and compositions of intercultural communication, differences and adaptation in language and culture, verbal and non-verbal languages uses, personality developments, scaffolding processes for work across ASEAN cultures, trends and issues of intercultural communication with Thai and English language


1553407 การสื่อสารบนสื่อสังคม 3 (2-2-5)

Communication on Social Media

ความเป็นมาและพัฒนาการของสื่อสังคม ประเภทของสื่อสังคม กระบวนการสื่อสารออนไลน์และศิลปะภาษาบนอินเทอร์เน็ต อิทธิพลของสื่อสังคมที่มีต่อการสื่อสารในปัจจุบัน วิเคราะห์ผลกระทบเชิงบวกและลบของการสื่อสารผ่านสื่อสังคมในด้านการเมือง การตลาด การศึกษา และการประยุกต์ใช้ภาษาในบริบทออนไลน์ต่าง ๆ ของการสื่อสารในยุคดิจิทัล 

Background, and developments of social media, types of social media, online communication process and language arts on the internet, influences of social media towards communication at present, analyzing positive and negative effects of communication via social media in political, marketing, educational sides, and application of language uses in various online contexts of communication in the digital age


1533204 การเล่าเรื่องดิจิทัล 3 (2-2-5)

Digital Storytelling

หลักการเบื้องต้นและแนวทางสำหรับการเขียนเล่าเรื่อง การเขียนผังมโนทัศน์ องค์ประกอบและเทคนิคการเล่าเรื่องในรูปแบบต่าง ๆ การเล่าเรื่องดิจิทัล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และเทคนิคการสร้างดิจิทัลวีดิทัศน์ ตลอดจนการนำเทคนิคการเล่าเรื่องดิจิทัลไปใช้ในการสื่อสารทางการศึกษาและทางธุรกิจ

Basic principles and approaches for writing a storytelling, concept map writing, storytelling elements and techniques in various forms, digital storytelling with using software and techniques for making digital video, as well as applying digital storytelling techniques in educational and business communication


1533206 การพูดจูงใจทางธุรกิจ 3 (3-0-6)

Persuasive Speaking for Business

หลักการพูดโน้มน้าวใจ การเจรจาต่อรอง กลวิธีการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของบุคคล ฝึกการพูดเพื่อขายและประชาสัมพันธ์ ประเมินประสิทธิผลของการพูดเพื่อการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ ตลอดจนวิเคราะห์กลวิธีการพูดเพื่อเสนอขายสินค้าและบริการจากสื่อต่าง ๆ   

Principles of persuasive speaking, negotiation, strategies in using Thai and English to change attitudes and behaviors of individuals, practice speaking for sale and public relations, evaluating efficiencies in speaking for business communication, as well as analyzing speaking techniques for selling products and services from various types of media


1543228 ภาษากับสังคมไทยปัจจุบัน 3 (3-0-6)

Language and Current Thai Society

ลักษณะและความเปลี่ยนแปลงของภาษาไทยในสังคมไทยปัจจุบัน ภาษา ในฐานะเครื่องมือการสื่อสารในสังคม การศึกษาภาษาแช็ต คำศัพท์วัยรุ่น และพจนานุกรมคำใหม่ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาไทยและภาษาอังกฤษกับสังคมปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงของภาษาตามบริบทของสังคม โดยวิเคราะห์อิทธิพลของสังคมที่มีต่อภาษา และอิทธิพลของภาษาที่มีต่อสังคม

Characteristics and changes of Thai in modern Thai society, languages as a tool for social communication, study of chat speak, vocabularies for teenager, and new word dictionary of Office of the Royal Society, relationship between Thai and English with modern society, language changes as social context by analyzing influences of society on language and vice versa


1543611 การนำเสนองานแบบมืออาชีพ 3 (3-0-6)

Professional Presentation

หลักการ วิธีการ องค์ประกอบและเทคนิคการคัดสรร การเรียบเรียงเนื้อหาความคิดอย่างมีกลยุทธ์เพื่อสร้างสรรค์สื่อในการนำเสนอผลงาน ในโอกาสต่าง ๆ การใช้วัจนและอวัจนภาษาในการนำเสนอ

Principles, methods, components and creative techniques for selection, strategic content composition to produce creative media for presentation in various occasion, the use of verbal and non-verbal language usage transfer for presentation


1533601 ศิลปะและลีลาของการสื่อสาร 3 (3-0-6)

Art and Style of Communication

แนวคิดและทฤษฎีของการสื่อสาร วิวัฒนาการการสื่อสาร ความสัมพันธ์ของอำนาจในการสื่อสาร การสื่อสารกับการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ การสื่อสารเพื่อสร้างความมีชื่อเสียง การสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์ การใช้สื่อเพื่อการสื่อสาร การบูรณาการการสื่อสารกับธุรกิจ การสื่อสารในระบบดิจิทัล จริยธรรมและมารยาทที่ดีของการสื่อสาร การออกแบบการสื่อสารด้วยการพูดและการเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

Concepts and theories of communication, communication evolution, relation of powerful communication, communication and advertisement and public relations, communication for image creation, the use of media for communication, integration of media and business, digital communication, ethics and manners of communication, communication design with Thai and English speaking and writing


1543612 เรื่องเฉพาะทางภาษาและการสื่อสาร 3 (3-0-6)

Selected Topic in Language and Communication

หัวข้อหรือเรื่องที่น่าสนใจด้านภาษาและการสื่อสาร หัวข้อเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละภาคการศึกษา

Specific topics of interest related language and communication. Topics are subjected to change in each semester


1543613 ภูมิทัศน์และการสรรค์สร้างสื่อใหม่ 3 (3-0-6) 

Landscape and New Media Production

หลักการออกแบบและการสร้างสรรค์งานศิลป์เพื่อการสื่อสารด้วยคอมพิวเตอร์ การออกแบบ ตัวอักษร ข้อความ รูปแบบ การสร้างกราฟิก การตกแต่งภาพ การสร้างภาพเคลื่อนไหว การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ และงานมัลติมีเดียที่สอดคล้องกับแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา

Principles of design and communication creativity methods by computer emphasis on communication: typography, contents, layout, illustration and graphic, retouching, animation, website and multi-media design and development that relevance to the new trend of change


1543614 การประชาสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ 3 (3-0-6)

Creative Public Relation 

นิยาม ความหมาย แนวคิดและวิวัฒนาการของการประชาสัมพันธ์ รูปแบบ วิธีการ กระบวนการและ เครื่องมือการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมความเข้าใจและสัมพันธภาพอันดี ความสำคัญของประชามติที่มีต่องานประชาสัมพันธ์ ผลกระทบของการประชาสัมพันธ์ต่อสังคม ความรับผิดชอบและจรรยาบรรณในงานประชาสัมพันธ์

Definition, meaning, concepts, and evolution of public relation, forms, methods, processes, and public relation tools for promoting the understanding and good relationship, the importance of public opinion in public relations, impact of public relations on society, ethics and responsibility in public relations


1543615 วาทศาสตร์เพื่อการแสดง 3 (3-0-6)

Rhetoric for Performance

ทฤษฎีทางวาทศาสตร์ หลักการ วิธีการ เทคนิคการใช้คำ วลี ประโยค สำนวนภาษา น้ำเสียง ท่วงท่า อารมณ์และความรู้สึกที่สอดคล้องกับบทบาทที่แสดงในรูปแบบของการแสดงละครเดี่ยว และละครแบบกลุ่ม

Rhetoric’s theory, principle, methods, techniques of word using, phrase, sentence, idioms, tone, manners, emotions and the feeling that consistency with the roles, in the form of monologue and group acting


1543440 การออกแบบและเขียนบทละครร่วมสมัย 3 (3-0-6)

Design and Contemporary Drama Scrip Writing

หลักการ วิธีการ ศิลปแห่งการคิดเรื่องและการเล่าเรื่อง กลวิธีการสรรค์สร้างละครที่ตรงกับยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลงทางสังคมแบบทรงพลังเพื่อดึงดูดใจให้ผู้ชมอยากติดตามด้วยการวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบมาจากความสนใจของผู้ชม ได้แก่ สภาพเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม ความเชื่อ อาชีพ เป็นต้น ด้วยการฝึกปฏิบัติการเขียนบทละครสมัยใหม่ที่ประกอบด้วยการวางโครงเรื่อง แก่นเรื่อง แนวคิดตัวละคร ฉาก ความขัดแย้ง เพื่อนำเสนอในรูปแบบการแสดง

Principles, methods, arts of create the story ideas and storytelling, strategies to create the drama directly with the social movement, to promote the powerful of drama to attract the audience’s interest by analysis the impact factors through the audience’s interest ; social economy conditions, believes, careers, etc. New Drama writing practice in plot, theme, concept, characters, setting, conflicts for the stage presentation


1543229 นักพากย์ 3 (2-2-5)

Voice Artist

หลักการ วิธีการ เทคนิคและขั้นตอนการเป็นนักพากย์มืออาชีพ การฝึกออกเสียง จังหวะ ลีลา อารมณ์ อักขระควบกล้ำ การใช้เสียงที่หลากหลายอารมณ์ หลากหลายตัวละคร หลากหลายสถานการณ์ทั้งจากภาพยนต์ ละครทีวี สารคดี กีฬา เป็นต้น ด้วยการทำความเข้าใจในเนื้อหาหรือตัวละครที่พากย์ ฝึกปฏิบัติการพากย์ผ่านสื่อต่าง ๆ

Principles, methods, techniques and process of voice actor professional, sound practice, rhythm, style, feeling, diphthong; voice using in various feeling, various characters, various situations both of movies and television dramas, television documentaries, sports, etc, through understanding the contents and characters, practicing by various medias


1543616 การออกแบบเคลื่อนไหวเพื่อการแสดงและพิธีกร 3 (2-2-5)

Choreography in Performing Arts and Master of Ceremony

หลักการ วิธีการ เทคนิคการเคลื่อนไหวร่างกายส่วนต่าง ๆ ในบริบทของการแสดงและพิธีกร การจัดวางองค์ประกอบของร่างกายให้สมดุลและเหมาะสมเพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้ชมที่ควบคู่ไปกับการเลือกใช้ภาษาที่เหมาะสมในระดับคำและประโยค โวหาร สำนวนภาษา ฝึกฝนการออกเสียง เปล่งเสียง เป็นต้นด้วยบริบทสถานการณ์จำลอง

Principles, methods, techniques of body movements in performing arts and master of ceremonies (MC), body composition’s design with the balance and suitable for impressive the audience’s interest. Coupled with the language selected both of words and sentences, phrases, idioms, practicing in pronunciations, vocalization and etc. by the simulation context.


1543617 การสื่อสารทัศนา 3 (2-2-5)

Visual Communication

หลักการออกแบบและสร้างสรรค์งานเพื่อการสื่อสารด้วยภาพ ท่าทาง อินโฟกราฟิกทั้งในรูปแบบภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว การเลือกใช้คำศัพท์ วลี ระดับภาษา เพื่อการผลิตงานมัลติมีเดียที่สอดคล้องกับแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงไป

Principles of design and creative for the visual communication, posture, infographic, both of the still images and motion pictures, words selected, phrases, level of language, as well as to produce the multi-media that relevance to the new trend of change.


  • กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

1534801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางภาษาและการสื่อสาร 5 (450)

Field Experience in Language Literacy and Communication

การฝึกงานกับองค์กรในประเทศหรือต่างประเทศ โดยนำความรู้และทักษะทางภาษาไทยและภาษาอังกฤษไปใช้ในสถานการณ์ของการทำงานจริง

Training with the organizations in Thailand or abroad by applying knowledge and skills in Thai or English into the real working situations