คำอธิบายรายวิชา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

1500201 ความเป็นสวนดุสิต (Suan Dusit Spirit)
พัฒนาการความเป็นมาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อัตลักษณ์แห่งวัฒนธรรมสวนดุสิต  มารยาทอย่างไทยและการนำไปสู่ความเป็นผู้ดีที่ได้ชื่อว่าสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี  พัฒนาการในวิชาการในสาขาที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย ด้านการเรือน วิชาชีพครู สาธิตอนุบาลละอออุทิศ การศึกษาพิเศษ อาหาร อุตสาหกรรมการบริการ งานการพยาบาล ตลอดทั้งศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม อันแสดงออกถึงความเป็นไทยและเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในทุกมิติ การเรียนรู้ด้วยตนเอง ความเข้าใจตนเองและผู้อื่น บุคลิกภาพตามรูปแบบความเป็นสวนดุสิต ความรัก ความศรัทธา มุ่งมั่น ทุ่มเท ในการทำงานด้วยความประณีต และรู้จริงในสิ่งที่ทำ
Development of Suan Dusit University from the past to the present, SDU’s cultural identity, Thai social manners and development with civility into ladies and gentlemen, development of SDU’s academic distinction in culinary arts, teaching profession, kindergarten education at La-or Utis Demonstration School, special education, food and services, nursing services, and elegant art and culture, as identification of being Thai and aligned with global changes in all dimensions, self-study, understanding of oneself and others particular personality according to Suan Dusit Spirit, love, belief, determination and devotion for work with great care and particular expertise


1500119 ภาษาไทยเพื่อพัฒนาความเป็นผู้รอบรู้  (Thai for Being Scholars)            
ใช้ภาษาเพื่อความถูกต้อง ความงดงาม ความมีสุนทรียะของภาษาทั้งทักษะการฟัง การพูดการออกเสียง การอ่าน และการเขียน ใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร โดยจับประเด็นสำคัญจากเรื่องที่อ่านและฟัง ตั้งคำถาม วิเคราะห์ ตีความ และประเมินค่า แสดงถึงบุคลิกภาพและความเป็นผู้รอบรู้ในการใช้ภาษาในฐานะเครื่องมือของการประกอบอาชีพและการติดต่อสื่อสารในแต่ละสังคม
Use of language with accuracy, elegance and aesthetics, in terms of listening, speaking, pronunciation, reading and writing, use of Thai for communication, by getting main ideas from what is read and listened to, making inquiries, analyses, interpretations and evaluations, to indicate one’s personality and scholars for the use of Thai as a tool for professional work and communication in each society


1500120 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำตน (English for Selfdirection)
อ่านและทำความเข้าใจข้อมูลสารสนเทศหรือเรื่องราวต่างๆ ในชีวิตประจำวัน สรุปใจความสำคัญจากเรื่องที่ฟังและอ่าน อภิปราย เสนอแนวคิดในประเด็นที่เป็นข้อดีและข้อด้อยในศาสตร์สาขาวิชาชีพเฉพาะทางของตนเอง เขียนจดหมาย รวมถึงคำร้องขอที่ไม่เป็นทางการ จดบันทึกเรื่องใกล้ตัวและใจความสำคัญของเรื่องระหว่างการพูดคุย
Reading and understanding of data and information and matters in everyday situations,  demonstration of main ideas from what is heard and read, discussion, presentation of ideas related to strengths and weaknesses in one’s particular field of study, writing of letters and informal requests, and note-taking of familiar matters and key concepts during discussions


1500121 ภาษาอังกฤษเพื่อการสะท้อนคิด (English for Reflective Thinking)
ใช้ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษในการให้รายละเอียดคำชี้แจงและคำแนะนำเรื่องที่ ตนเองรู้แก่ผู้อื่น เข้าใจเนื้อหาบทความและประกาศประชาสัมพันธ์ต่างๆ วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น และแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม รวมทั้งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมของไทยและของเจ้าของภาษา  สนทนาโต้ตอบและพูดให้ข้อมูลในหัวข้อเรื่องที่คุ้นเคยอย่างคล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติ
Practice of English listening and speaking skills in providing others with detailed instructions and advice in one’s area of expertise, understanding of articles and public announcements, analysis of basic information, and expression of ideas on abstract and concrete matters, as well as ones related to Thai and native-speaking culture, interaction with and provision of information for others with fluency and spontaneity


2500116 สังคมอารยชน (Civilized People Societies)
ความหมาย ความสำคัญ ความรู้และข้อคิดจากการศึกษาอารยธรรมโลก อารยธรรมตะวันตก อารยธรรมตะวันออก  และอารยธรรมภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบกับอารยธรรมไทย พัฒนาการทางสังคมแบบอารยชนในศตวรรษที่ 21 ซึ่งสัมพันธ์กับระบบการเมืองการปกครอง กฎหมาย และรูปแบบของรัฐตลอดจนระบบเศรษฐกิจ วัฒนธรรม ความเชื่อ ศาสนา ผ่านผลงานศิลปกรรมแขนงต่างๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
Identification, significance, knowledge, and ideology gained from studies of global civilization, western civilization, eastern civilization and South East Asian civilization, emphasizing comparative analyses with Thai civilization, social development with civility in 21st century, which is related to political systems, laws and forms of government, economic systems, beliefs and religions, through various areas of arts from the past to the present


2500117 พลเมืองไทยและพลโลกที่ดี (Smart Thai and Global Citizens)
ประวัติความเป็นมาของสังคมไทยและโลกจากอดีตสู่ปัจจุบัน มรดกทางภูมิปัญญาในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเอกลักษณ์ของความเป็นไทย ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการปรับตัวให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก การคิดวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหา ความร่วมมือและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ   ความรับผิดชอบต่อสังคม ทัศนคติปฏิเสธคอรัปชัน รู้จักหน้าที่ความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ตระหนักถึงความเป็นปัจเจกชนในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก รวมถึงการเคารพในสิทธิมนุษยชนและความหลากหลายทางวัฒนธรรม
History of Thai and global societies from the past up to the present, wisdom heritage in various fields related to identity of being Thai and philosophy of sufficiency economy, to adapt oneself to changes in the global society,  building up skills of analytical thinking and problem solution, collaboration and peaceful coexistence with others, responsibility for the society, anti-corruption attitude, awareness of one’s duty and one’s individual identification as Thai and global citizens, as well as respect to human rights and cultural diversity


4000112 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (Science and Mathematics in Daily Life)
การคิดและการให้เหตุผล การบริหารการเงินส่วนบุคคล การวิเคราะห์ข้อมูลและการตัดสินใจ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์กับปัจจัยการดำรงชีวิต การประยุกต์วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห์และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างคุ้มค่า สื่อสังคมออนไลน์กับการดำเนินชีวิตในยุคดิจิทัล และการบูรณการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตและการทำงาน
Thinking and reasoning, personal finance, data analysis and decision-making, scientific skills and procedures, science and living factors, application of science for health, life quality and environment, information technology advancement, analysis and worthwhile use of information technology, online social media and ways of living in the digital age, and integration of science, mathematics and information technology, to solve everyday problems for benefits of living and working


4000113 ความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy)
แนวคิดเกี่ยวกับความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล สิทธิและความรับผิดชอบ การเข้าถึงสื่อดิจิทัล การสื่อสารยุคดิจิทัล ความมั่นคงปลอดภัยยุคดิจิทัล ความเข้าใจสื่อดิจิทัล แนวปฏิบัติในสังคมดิจิทัล การมีสุขภาพดีในยุคดิจิทัล ดิจิทัลคอมเมิร์ซ กฎหมายดิจิทัล และเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต
Digital literacy concept, rights and responsibilities, digital media access, digital communication, digital security, digital media understanding, digital society practices, digital health and wellness, digital commerce, digital law and future digital technology


หมวดวิชาเฉพาะด้าน

  • กลุ่มวิชาบังคับ

1541115 หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย (Thai Grammar and Language Usage)
การใช้ภาษาไทยด้านเสียง พยางค์ คำ วลี ประโยค และภาษาต่างประเทศที่สัมพันธ์กับภาษาไทย สำนวนไทย ภาษาสุภาพ ราชาศัพท์ หลักเกณฑ์การอ่านการเขียนคำไทย ตลอดจนการใช้ภาษาตามระเบียบวิธีใช้ และตามความนิยม
Thai use in sounds, syllables, words, phrases, sentences, and foreign languages related to Thai, expressions, polite languages, royal words, rules of reading and writing Thai, as well as language use according to methodology and trend


1551138 หลักภาษาและการใช้ภาษาอังกฤษ (English Grammar and Language Usage)
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน คำนามและคำกำกับนาม คำสรรพนาม คำกริยา กาล และคำช่วยกริยา คำคุณศัพท์ คำวิเศษณ์ และการเปรียบเทียบ คำบุพบท คำสันธาน การลำดับคำและการเรียบเรียงประโยค และโครงสร้างต่าง ๆ
Fundamental English grammatical structures; nouns and determiners, pronouns, verbs, tenses, and model auxiliaries, adjectives, adverbs, and comparison, prepositions, conjunctions, word order and sentence organization as well as various structures


1551139 การออกเสียงเพื่อการสื่อสาร (Pronunciation for Communication)
ความรู้และทักษะการออกเสียงภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สัทอักษรสากล อวัยวะในการออกเสียง การเปลี่ยนแปลงเสียง การออกเสียงสระ สระควบ พยัญชนะ พยัญชนะควบ และประโยค โดยเน้นการออกเสียงสูงต่ำและเสียงหนักเบาในคำและประโยค ฝึกการออกเสียงจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ด้วยตนเอง
Knowledge and skills in Thai and English pronunciation, International Phonetic Alphabets (IPA), articulation organs, liaisons, pronunciation of vowels, diphthongs, consonants, cluster consonants, and sentences with emphasis on making stresses and intonations in words and sentences, self-practice pronouncing English from various electronic media


1541116 ศิลปะและลีลาของการอ่าน (Art and Style of Reading)   
หลักการและกระบวนการอ่าน การอ่านเพื่อจับใจความสำคัญ การอ่านวิเคราะห์สาร การอ่านตีความ การอ่านวินิจสาร การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ และประเมินคุณค่าจากสิ่งที่อ่าน โดยคัดสรรจากบทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับผู้เรียนและจัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาการอ่าน
Principles and processes of reading, reading for getting main idea, analytical reading, interpretative reading, reading diagnosis, critical reading, and evaluating value from what to read by selecting from appropriated Thai and English article for learners and providing activities to promote reading development


1541117 ศิลปะและลีลาของการฟังและการพูด (Art and Style of Listening and Speaking)
หลักการและเทคนิคการฟังอย่างมีวิจารณญาณและการพูดในชีวิตประจำวัน การฟังเพื่อจับใจความสำคัญ การฟังวิเคราะห์สาร การฟังตีความ และการฟังประเมินค่า การใช้น้ำเสียง จังหวะ ลีลาการพูด กิริยาท่าทางและบุคลิกภาพ เพื่อการบรรยาย การอภิปราย สัมมนา ปาฐกถา ตลอดจนฝึกการฟังและการพูดภาษาไทยและภาษาอังกฤษในโอกาสและสถานการณ์ต่าง ๆ
Principles and techniques of critical listening and speaking in daily life, listening for getting main idea, analytical listening, interpretative listening, listening for evaluation, use of tones, rhythms, speaking styles, motions and personalities for narration, discussion, seminar, and speech, as well as practice listening and speaking Thai and English in various opportunities and situations


1541118 ศิลปะและลีลาของการเขียน (Art and Style of Writing)     
หลักการและเทคนิคการเขียน การเปรียบเทียบระหว่างภาษาพูดกับภาษาเขียน การใช้คำ โวหาร สำนวน สุภาษิต และคำพังเพย ระบบการอ้างอิง ฝึกการเขียนเรื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษจากประสบการณ์ อนุทิน ชีวประวัติ แนะนำหนังสือหรือแหลงท่องเที่ยว เรื่องสั้น บทความแสดงความคิดเห็นและวิพากษ์วิจารณ์อย่างมีเหตุผล
Principles and techniques of writing, comparison of spoken and written language, use of words, locutions, expressions, proverbs, and aphorisms, reference systems, practice writing Thai and English stories from experiences, diaries, biographies, introducing book or tourist attraction, short stories, articles to express opinion and rationally criticize


1531205 ภาษาเพื่อการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (Language for Social Interaction)
บทสนทนาสั้น ๆ และบทสนทนาภาษาไทยและภาษาอังกฤษเชิงลึกเพื่อการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน ได้แก่ การต้อนรับแขก การพูดคุยเรื่องทั่วไปอย่างเป็นทางการ การวางแผนท่องเที่ยวร่วมกันและการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์
Short dialogues and extended Thai and English conversations for a variety of every day social interactions: welcoming visitors, engaging in small talk, planning travel, and sharing experiences


1551140 วากยสัมพันธ์ (Syntax)
การวิเคราะห์โครงสร้างของคำ วลี อนุประโยค และประโยคในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แก่นคำ อุปสรรค ปัจจัย หน่วยคำ หน่วยคำย่อย โครงสร้างวลีและประโยค และทฤษฎีวากยสัมพันธ์
Analysis of structures of Thai and English words, phrases, clauses, and sentences, word roots, prefixes, suffixes, morphemes, allomorphs, phrasal and clausal structures, as well as syntactic theories


1542216 ภาษากับสังคมไทยปัจจุบัน (Language and Modern Thai Society)
ลักษณะและความเปลี่ยนแปลงของภาษาไทยและภาษาอังกฤษในสังคมไทยปัจจุบัน ภาษาในฐานะเครื่องมือการสื่อสารในสังคม การศึกษาภาษาแชต คำศัพท์วัยรุ่น และพจนานุกรมคำใหม่ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาไทยและภาษาอังกฤษกับสังคมปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงของภาษาตามบริบทชองสังคม โดยวิเคราะห์อิทธิพลของสังคมที่มีต่อภาษา และอิทธิพลของภาษาที่มีต่อสังคม
Characteristics and changes of Thai and English in modern Thai society, languages as a tool for social communication, study of chat speak, vocabularies for teenager, and new word dictionary of Office of the Royal Society, relationship between Thai and English with modern society, language changes as social context by analyzing influences of society on language and vice versa


1552205 ภาษาเพื่อการอาชีพ (Language for Occupation)
การพูดและการเขียนเพื่อการสื่อสารสำหรับสถานที่ทำงานในสถานการณ์ต่าง ๆ การเริ่มบทสนทนา ต้อนรับลูกค้า โทรศัพท์ นัดหมาย ให้คำแนะนำ จดบันทึก ตอบกลับจดหมาย การสัมภาษณ์งาน ฝึกเขียนประวัติย่อ จดหมายสมัครงาน เอกสารทางราชการ รายงานการประชุม โฆษณาข่าวและสารในวาระสำคัญของหน่วยงาน ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้เทคโนโลยีในสำนักงาน ฝึกพูดนำเสนอข้อมูลของตนเองและหน่วยงานเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตลอดจนฝึกประชุมในสถานการณ์จำลอง
Workplaces oral and written communication in various situations: having conversations, receiving customers, telephoning, making appointments, giving directions, taking notes, replying mails, job interview, practice writing resumes, letters of application, official documents, transactions, job advertisements and archives in vital opportunities of organization, e-mails, technology use in the offices, practice oral presenting information of oneself and organization in Thai and English as well as meetings on simulation


1553406 ภาษาเพื่อการบริการ (Language for Hospitality Sector)
การใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสื่อสารในบริบทของบริการ การสื่อสารแบบเผชิญหน้า ทางโทรศัพท์ ออนไลน์ การกรอกแบบฟอร์มทางธุรกิจ การเขียนเอกสารทางธุรกิจ การจัดประชุมทางธุรกิจ การตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ตลอดจนการศึกษาวัฒนธรรมนานาชาติ โดยเน้นการสื่อสารและการแก้ปัญหาในสถานการณ์การทำงานที่หลากหลาย
Various functions of Thai and English use for communication in hospitality context, face-to-face, telephone, online communication, filling business forms, composing business documents, conducting business meeting, quick response auditing on customer requirements, as well as study of international cultures with focusing on communication and problem-solving in various work situations


1542217 ภาษาเพื่อการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (Language for Intercultural Communication)
ความเป็นมา อิทธิพล และองค์ประกอบของการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม ความแตกต่างและการปรับตัวทางภาษาและวัฒนธรรม การใช้วัจนภาษาและอวัจนภาษา การพัฒนาบุคลิกภาพ กระบวนการเสริมศักยภาพเพื่อการทำงานข้ามวัฒนธรรมอาเซียน แนวโน้มและประเด็นของการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมกับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
Background, influences, and compositions of intercultural communication, differences and adaptation in language and culture, verbal and non-verbal languages uses, personality developments, scaffolding processes for work across ASEAN cultures, trends and issues of intercultural communication with Thai and English language


1542304 วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Culture)
ความหมาย ความสำคัญ ความเป็นมา และกำเนิดของวัฒนธรรม ลักษณะและความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมไทยและอาเซียน การวิเคราะห์ความเหมือนและความแตกต่างทางสังคม ภาษา วรรณกรรม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียน ประเพณี ตำนาน พิธีกรรม ความเชื่อ ระบบเศรษฐกิจ วิถีชีวิต และข้อควรปฏิบัติของแต่ละประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน
Definitions, importance, background, and origin of culture, characteristics and relationships between Thai and ASEAN cultures, analysis of similarities and differences in societies, languages, literary works, cultures, customs, traditions, mythologies rituals, beliefs, economic systems, ways of life, and regulations of each ASEAN country


1542409 วรรณคดีวิจารณ์ (Literature Criticism)
ลักษณะเด่นของวรรณคดีไทยและอังกฤษแต่ละสมัย ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดี แนวคิดและทฤษฎีการวิจารณ์วรรณคดี การฝึกวิจารณ์แนวประวัติ แนวปรัชญา แนวศีลธรรม  แนวสุนทรียศาสตร์ แนวศิลปะ แนวสังคม แนวจิตวิทยา แนวภาษาศาสตร์ แนวมานุษยวิทยา แนวใหม่ ทฤษฎีรสและทฤษฎีอลังการ การเขียนบทวิจารณ์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และการนำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ
Distinctive characteristics of Thai and English literature in each era, fundamental knowledge about literature analysis and criticism, concepts and theories of literature criticism, practice criticizing in historical, philosophical, moralistic, aesthetic, artistic, sociological, psychological structuralist, anthropological, modern literary criticism, aesthetic experience (Indian theory of Rasa) and Alankara theory, writing a Thai and English critique paper, and presenting in various forms


1552204 การแปลอังกฤษเป็นไทย (English to Thai Translation)
หลักการและวิธีการแปล ฝึกแปลคำศัพท์ ประโยค ข้อเขียน บทความประเภทต่าง ๆ จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย การวิเคราะห์เนื้อหาของต้นฉบับเพื่อสร้างงานแปล ประเด็นปัญหาที่พบบ่อยในการแปล วิธีแก้ไขข้อบกพร่อง ตลอดจนฝึกหาข้อมูลและใช้เครื่องมือเพื่อช่วยในการแปล
Principles and methods in translation, practice translating a variety of vocabularies, sentences, texts, articles from English to Thai, analysis of manuscripts to produce translation works, frequently-found problems in translation, how to solve these problems, as well as practice finding information and using tools for translating


1543608 นวัตกรรมการสื่อสารในยุคดิจิทัล (Communication Innovation in the Digital Age)
นวัตกรรมด้านแนวคิด รูปแบบ เครื่องมือสำหรับการสื่อสารในที่ทำงานในยุคดิจิทัล การสื่อสารแบบประสานเวลาและไม่ประสานเวลา การนำเครือข่ายสังคม บล็อก ไมโครบล็อก ชุมชนเนื้อหา วิกิ พอดแคสต์ กระดานอภิปราย โลกเสมือน การประชุมออนไลน์ และที่คั่นหน้าทางสังคม ไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริบทการสื่อสาร
Innovations in concepts, models, tools for communication at work in the digital age, synchronous and asynchronous communication, implement of social network, blog, microblog, content community, wiki, podcast, forum, virtual world, online conference, and social bookmarking for the benefits of communication contexts.


1543225 ภาษาเพื่อการสื่อสารในองค์การ (Language for Organizational Communications)
โครงสร้างและวัฒนธรรมองค์การ แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสาร การสร้างสัมพันธภาพ การใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้บริบทของลักษณะงาน รูปแบบและวัฒนธรรมองค์การที่แตกต่างกันทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ฝึกทักษะตามสถานการณ์การทำงานจริง
Organizational structures and cultures, concepts and theories of communication, relationship creation, Thai and English uses for effective working under different working context, patterns and, organizational cultures both governmental and non-governmental organizations, practice working skills in real work situations


1533201 ภาษามือเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร (Introduction to Thai Sign Language for Communication)
ความหมาย ความเป็นมา ประเภท และลักษณะที่แตกต่างของภาษามือ โครงสร้างพื้นฐานของภาษามือภาษาไทย และวัฒนธรรมของผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ตลอดจนฝึกปฏิบัติการใช้ภาษามือภาษาไทยในการสื่อสารเพื่อประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
Meaning, history, types and different characteristics, standard structure of Thai sign language, and hearing impaired person’s culture as well as to practice using Thai sign language for everyday use


1553407 การสื่อสารบนสื่อสังคม (Communication on Social Media)
ความเป็นมาและพัฒนาการของสื่อสังคม ประเภทของสื่อสังคม กระบวนการสื่อสารออนไลน์และศิลปะภาษาบนอินเทอร์เน็ต อิทธิพลของสื่อสังคมที่มีต่อการสื่อสารในปัจจุบัน วิเคราะห์ผลกระทบเชิงบวกและลบของการสื่อสารผ่านสื่อสังคมในด้านการเมือง การตลาด การศึกษา และการประยุกต์ใช้ภาษาในบริบทออนไลน์ต่าง ๆ ของการสื่อสารในยุคดิจิทัล
Background, and developments of social media, types of social media, online communication process and language arts on the internet, influences of social media towards communication at present, analyzing positive and negative effects of communication via social media in political, marketing, educational sides, and application of language uses in various online contexts of communication in the digital age


1553215 การแปลไทยเป็นอังกฤษ (Thai to English Translation)
หลักการ กระบวนการ และกลวิธีการแปล บทบาทของการแปลในการสื่อความหมาย โดยเน้นการศึกษาความหมายของภาษาที่มาจากโครงสร้างทางไวยากรณ์ การใช้ภาษาในบริบทต่าง ๆ ความหมายโดยตรงและโดยนัยของคำ กลุ่มคำที่ปรากฏร่วมกัน ความแตกต่างทางวัฒนธรรมอันนำไปสู่ความแตกต่างของลีลาและการใช้ภาษาต่าง ๆ ประเด็นปัญหาที่พบบ่อยในการแปล ฝึกแปลคำศัพท์ ประโยค บทความประเภทต่างๆ จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
Principles, processes, and strategies in translation, roles of translation in conveying meaning with focusing on studying the meanings of language come from grammatical structures, language uses in various contexts, denotation and connotation, collocation, cultural differences contributed to different styles and uses of language, frequently-found problems in translation, practicing translating vocabularies, sentences, and various types of articles from Thai to English


1534203 การล่าม (Interpretation)
ทฤษฎีและปฏิบัติในการแปลแบบล่าม ประเภทของการแปลแบบล่าม การแปลปากเปล่าจากต้นฉบับ การแปลปากเปล่าแบบเว้นช่วง และการแปลปากเปล่าแบบฉับพลัน การแปลแบบล่ามจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษในหัวข้อทั่วไป
Theory and practice in interpretation; modes of interpretation: sight translation, consecutive interpretation, simultaneous interpretation; interpretation from English to Thai and vice versa in general topics


1544907 การวิจัยทางภาษาและการสื่อสาร (Research in Language Literacy and Communication)
ความหมายและความสำคัญของการวิจัย หลักเบื้องต้นของการวิจัย ระเบียบวิธีการวิจัยทางภาษา การวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ การเลือกหัวข้อและประเด็นที่น่าสนใจ การเขียนโครงการวิจัย  การกำหนดวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิด การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและการเก็บรวบรวมข้อมูล จำแนก วิเคราะห์ และตีความข้อมูล เลือกศึกษาและวิจัยทางภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ และนำเสนอผลการวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ
Definitions and importance of research, basic principles of research, research methodologies in language, quantitative and qualitative researches, interesting topics and issues selection, research proposal writing, setting objective and conceptual framework, related literature review and data collection, classifying, analyzing, and interpreting data, choosing to study and doing research in any topic related to Thai or English as well as presenting research findings in various forms


1534801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางภาษาและการสื่อสาร (Field Experience in Language Literacy and Communication)
การฝึกงานกับองค์กรในประเทศหรือต่างประเทศ โดยนำความรู้และทักษะทางภาษาไทยและภาษาอังกฤษไปใช้ในสถานการณ์ของการทำงานจริง
Training with the organizations in Thailand or abroad by applying knowledge and skills in Thai or English into the real working situations


  • กลุ่มวิชาเลือก

 1553132 การนำเสนอและการพูดในที่ชุมชน (Presentation and Public Speaking)
การเรียบเรียงความคิด องค์ประกอบในการสื่อสาร การวิเคราะห์ผู้ฟังและการโน้มน้าวใจ หลักการและการฝึกพูดในที่ชุมชนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ วิธีการนำเสนอปากเปล่า กลวิธีการสื่อสาร รวมถึงการใช้วัจนภาษาและอวัจนภาษา สื่อโสตทัศน์ ใช้น้ำเสียง และท่าทาง
Idea organization, communication elements, oral presentation methods, audience analysis and persuasion, principles and practices of public speaking in Thai and English, communication strategies including using verbal, non-verbal language, audiovisual aids, tones, and gestures


1533206 การพูดจูงใจทางธุรกิจ (Persuasive Speaking for Business)
หลักการพูดโน้มน้าวใจ การเจรจาต่อรอง กลวิธีการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของบุคคล ฝึกการพูดเพื่อขายและประชาสัมพันธ์ ประเมินประสิทธิผลของการพูดเพื่อการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ ตลอดจนวิเคราะห์กลวิธีการพูดเพื่อเสนอขายสินค้าและบริการจากสื่อต่าง ๆ
Principles of persuasive speaking, negotiation, strategies in using Thai and English to change attitudes and behaviors of individuals, practice speaking for sale and public relations, evaluating efficiencies in speaking for business communication, as well as analyzing speaking techniques for selling products and services from various types of media


1533204 การเล่าเรื่องดิจิทัล (Digital Storytelling)
หลักการเบื้องต้นและแนวทางสำหรับการเขียนเล่าเรื่อง การเขียนผังมโนทัศน์ องค์ประกอบและเทคนิคการเล่าเรื่องในรูปแบบต่าง ๆ การเล่าเรื่องดิจิทัล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และเทคนิคการสร้างดิจิทัลวีดิทัศน์ ตลอดจนการนำเทคนิคการเล่าเรื่องดิจิทัลไปใช้ในการสื่อสารทางการศึกษาและทางธุรกิจ
Basic principles and approaches for writing a storytelling, concept map writing, storytelling elements and techniques in various forms, digital storytelling with using software and techniques for making digital video, as well as applying digital storytelling techniques in educational and business communication


1553131 การอภิปรายและการโต้แย้ง (Discussion and Debate)
การอภิปรายและการโต้แย้งเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษในหัวข้อเหตุการณ์ปัจจุบันหรือประเด็นข้อขัดแย้ง ใช้กลวิธีในการสนทนาต่าง ๆ การเห็นด้วยและการไม่เห็นด้วย การขัดจังหวะ การขอให้อธิบายเพิ่มเติม การใช้เหตุผล พร้อมทั้งการนำเสนอที่ชัดเจนและเป็นระเบียบ
Thai and English discussions and debates on current events and controversial issues, using various conversational strategies; agreeing and disagreeing, interrupting, asking for more information, reasoning as well as well-organized and clearly expressed presentations


1553128 เทคนิคการอ่าน (Reading Techniques)
เทคนิคการอ่านประเภทต่าง ๆ ฝึกการอ่านแบบกวาดสายตา การอ่านแบบหาข้อมูลเฉพาะ การอ่านบทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยสังเกตจากคำสำคัญ บริบท คำเหมือน คำต่าง รากศัพท์ อุปสรรค ปัจจัย และโครงสร้างประโยค เน้นทักษะการอ่านในระดับคำ วลี ประโยค และอนุเฉท
Reading techniques, practice scanning, skimming, reading Thai and English articles by using keywords, contexts, synonyms, antonyms, roots, prefixes, suffixes, and sentence structures, focusing on reading words, phrases, sentences, and paragraphs


1553129 การอ่านเพื่อความเข้าใจและการวิพากษ์ (Reading for Comprehension and Criticism)
หลักการอ่านระดับอนุเฉทและบทความเพื่อจับใจความสำคัญ โดยตอบคำถามว่าใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ ทำไม อย่างไร หลักการอ่าน เพื่อศึกษาข้อเท็จจริง เข้าใจคำศัพท์ วิธีขยายวงศัพท์ สำนวน ความหมายตรง ความหมายแฝง และความหมายระหว่างประโยคในบทความแบบพรรณนา แบบอธิบายยกตัวอย่าง แบบวิเคราะห์ แบบเหตุและผล และแบบเปรียบเทียบ วิเคราะห์รูปแบบ การใช้ภาษา ลีลา โวหาร การใช้เหตุผล ตรรกะ จุดยืนและจุดประสงค์ของผู้เขียน แยกแยะข้อเท็จจริงออกจากความคิดเห็น อนุมาน แสดงความคิดเห็นสนับสนุนหรือต่อต้านความคิดในบทอ่าน ประเมินข้อเขียนประเภทต่าง ๆ เพื่อการวิเคราะห์และวิจารณ์อย่างมีเหตุผล
Principles of paragraph and article reading for getting the main ideas by to answering 5W1H, principles of critical reading, understanding vocabularies, word enlargement methods, expressions, annotations, connotations, and meaning in connected discourses in description, illustration, analysis, cause and effect, and comparison paragraphs, analyzing patterns language uses, styles, rhetoric, reasoning, logics, stances and objectives of the authors, distinguishing facts from opinions, make inferences, and express opinions to support or oppose the ideas in reading texts, evaluating various types of articles for analyzing and criticizing with reasons


1533105 การอ่านและการเขียนในชีวิตประจำวัน (Reading and Writing in Daily Life)  
บทอ่านที่มักพบในชีวิตประจำวันประเภทต่าง ๆ ป้าย ข้อความ ตาราง แผนภูมิ จดหมาย ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ คำแนะนำ ตารางเวลา รายการอาหาร แบบฟอร์ม หนังสือพิมพ์ โฆษณา โต้ตอบบทอ่านประเภทต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ตอบคำถาม จดบันทึกข้อความ ถอดความ สรุปความ ตอบกลับ กรอกแบบฟอร์ม
Various types of texts routinely found in everyday life: signs, notes, tables, charts, letters, e-mails, instructions, schedules, menus, forms, labels, newspapers, advertisements; response to the various types of text appropriately: answering questions, note taking, paraphrasing, summarizing, replying, filling in the forms.


1553127 การอ่านเขียนสื่อดิจิทัล (Digital Media Literacy)
การสืบค้น เข้าถึง และประเมินข้อมูล สร้างสรรค์สารสนเทศจากข้อมูลที่ได้ในรูปของสื่อดิจิทัล วิเคราะห์เนื้อหาและวิธีการนำเสนอความคิดของผู้เขียน ฝึกสรุปข้อมูลที่ได้จากการอ่านออนไลน์ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่อ่านโดยผ่านการเขียนเพื่อสื่อสารกับผู้คนต่างวัฒนธรรมบนสื่อสังคม
Searching, accessing and evaluating data, creating information from retrieved data in forms of digital media, analyzing contents and author’s opinion presentation methods, practice summarizing form online reading as well as giving opinions about what to read through writing for communicating people of different cultures on social media


1533212 การย่อและการสรุปความ (Summary and Conclusion)
หลักการ รูปแบบ เทคนิคการย่อความ การสรุปความ และการขยายความ ความรู้ทั่วไปของการเขียนคำ ประโยค ย่อหน้า ฝึกการจับใจความสำคัญจากการฟังสื่อและการอ่านสารประเภทต่าง ๆ ตลอดจนเขียนสาระสังเขปและบทตัดตอน การสรุปเนื้อหา ข่าว รายงาน และโครงการ
Principles, patterns, techniques of summary, conclusion, and explanation, general knowledge of words, sentences, paragraphs writing, practice getting main idea from listening to different media and reading various types of documents as well as practice writing abstracts and extracts, and concluding contents, news, reports, and projects


1553125 การเขียนอนุเฉท (Paragraph Writing)
ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างประโยค ฝึกเขียนอนุเฉทเชิงบรรยายและอธิบายด้วยประโยคใจความหลักและประโยคสนับสนุน โดยใช้คำศัพท์ คำเชื่อมประโยค ไวยากรณ์ และเครื่องหมายวรรคตอนที่ถูกต้องเหมาะสม ตลอดจนรวบรวมและเรียบเรียงความคิดเพื่อถ่ายทอดเป็นย่อหน้าภาษาไทยและภาษาอังกฤษประเภทต่าง ๆ
Knowledge of sentence structures, practice writing paragraphs for narration and description with topic sentences and supporting sentences by using vocabularies, sentence connectors, grammatical structures, and punctuation marks correctly and appropriately as well as gathering and ordering idea to express it in different types of Thai and English paragraph


1533203 การเขียนวิพากษ์เชิงสร้างสรรค์ (Creative Criticism Writing)
แนวคิด องค์ประกอบ และกระบวนการของการเขียนวิพากษ์เชิงสร้างสรรค์ โดยระบุประเด็นสำคัญ ระดมสมอง ทำแผนผังความคิดและแผนผังมโนทัศน์ วางโครงเรื่องและพิจารณาหลักฐานสนับสนุน กำหนดแหล่งข้อมูล วิธีการจัดระเบียบแนวคิดและกลวิธีการเขียน ออกแบบเอกสาร นำเสนอผลงานงานเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และใช้สื่อสังคมเพื่อพัฒนาและประเมินผลงานการเขียน
Concepts, elements, and processes of creative criticism writing with identifying issues, brainstorming, making mind map and concept map, setting outlines and considering supporting evidences, specifying resources, idea organization methods and writing strategies, designing document, presenting Thai and English written work, and using social media to develop and evaluate pieces of written work


1533202 การเขียนเชิงวิชาการ (Academic Writing)
หลักการเขียนเชิงวิชาการ ส่วนประกอบ การเลือกเรื่อง การวางโครงเรื่อง การพิจารณาและรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ เทคนิคการเขียน ฝึกการเขียนงานวิชาการและเรียบเรียงผลงานเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การเขียนบรรณานุกรม และแนวทางการพัฒนาการเขียนในงานวิชาการระดับสูง
Principles of academic writing, components, topic selections, plots, information consideration and collection for analysis and synthesis, writing techniques, practice writing Thai and English academic works and compositions, writing reference lists, and writing development approaches in higher academic works


1533205 การเขียนสารคดีและบันเทิงคดี (Non-Fiction and Fiction Writing)
ความหมาย ความสำคัญ ลักษณะ องค์ประกอบ รูปแบบและประเภทการเขียนสารคดีและบันเทิงคดี ฝึกการเขียนสารคดีประวัติบุคคล สารคดีท่องเที่ยว การเขียนเรื่องสั้น นิทาน และบทละคร ตลอดจนตรวจแก้ไขต้นฉบับและเผยแพร่งานเขียนในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
Definitions, importance, characteristics, elements, patterns and types of non-fiction and fiction writing, practice writing biography, travelogue, short story, tale, and play, as well as editing manuscripts and publishing written works in print and electronic media


1533107 ศิลปะและลีลาของการสื่อสาร (Art and Style of Communication)
แนวคิดและทฤษฎีของการสื่อสาร การสร้างสัญลักษณ์ การแปลความหมายและปฏิสัมพันธ์ในการสื่อสาร การสื่อสารในฐานะวาทกรรม พลวัตและความสัมพันธ์ของอำนาจในการสื่อสาร ความแตกต่างระหว่างศิลปะและลีลาของการสื่อสาร การให้เหตุผลในการโต้แย้ง การประนีประนอม การพัฒนาการสื่อสารด้วยการพูดและการเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การสื่อสารในระบบดิจิทัล จริยธรรมและมารยาทที่ดีของการสื่อสาร
Concepts and theories of communication, symbol creation, interpretation and interaction in communication, communication as discourse, dynamics and relationships of power in communication, differences between arts and styles of communication, reasoning in argumentation, compromise, communication developments with spoken and written Thai and English, communication in digital system, ethics and good manners of communication


1533106 จิตวิทยาการสื่อสาร (Communication Psychology) 
พฤติกรรมการสื่อสาร อิทธิพลของการสื่อสาร กลยุทธ์ในการสื่อสาร การสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ภาษากาย จิตวิทยากับการใช้ภาษาและการสื่อสาร การสร้างความประทับใจแรก ทฤษฎีวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ทฤษฎีการจูงใจ การแก้ปัญหาและการขจัดความขัดแย้ง
Communication behavior, Influence of communication, communicational strategies, interpersonal interaction, body language, psychology and language for communication, first-impression, transactional analysis, theory of human motivation, problem solving and conflict resolution.


1543226 ภาษาศาสตร์เพื่อการสื่อสาร (Linguistics for Communication)
ภาษากับการสื่อสาร ลักษณะทั่วไปของภาษาศาสตร์ ระบบเสียง ระบบคำ ระบบกลุ่มคำ การวิเคราะห์ภาษาตามแนวภาษาศาสตร์ การใช้ความรู้ทางภาษาศาสตร์เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของการใช้ภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ และวจนปฏิบัติศาสตร์
Language and communication, general characteristics of linguistics, basic knowledge of phonology, morphology, phrase, analysis of language based on linguistic approaches, use of linguistic knowledge to solve errors of Thai and English uses, and pragmatics


1534205 ภาษามืออเมริกันเพื่อการสื่อสาร (American Sign Language for Communication)
ความเป็นมา ประเภทและลักษณะของภาษามืออเมริกัน โครงสร้างพื้นฐานของภาษามืออเมริกัน และวัฒนธรรมของภาษามืออเมริกัน ตลอดจนฝึกปฏิบัติการใช้ภาษามืออเมริกันในการสื่อสารเพื่อประโยชน์ในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพ
History, types and different characteristics, standard structure of American sign language, and hearing impaired person’s culture as well as to practice using American sign language for everyday use


1534204 การสื่อสารกับการพัฒนาบุคลิกภาพ (Communication and Personality Development)
การสื่อสารวัจนภาษาและอวัจนภาษาเพื่อพัฒนาบุคลิกลักษณะ ศิลปะการแต่งกาย การปฏิบัติตนด้านสุขอนามัย ลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ในการปฏิบัติงาน และทักษะในการแสดงกิริยาท่าทางที่เหมาะสมตามมารยาททางสังคม
Verbal and non-verbal language communication for personality development, arts of grooming, practices of personal hygiene, desirable characteristics in working and appropriate gestures skills as social etiquette


1544907 สัมมนาภาษาและการสื่อสาร (Seminar in Language Literacy and Communication)
หลักการและวิธีการจัดสัมมนาโดยใช้กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ วิเคราะห์ประเด็นสำคัญและสภาพปัญหาการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษกับการสื่อสาร วิธีการแก้ไข และสรุปเป็นแนวทางพัฒนาเพื่อนำเสนอในรูปแบบการสัมมนาของนักศึกษา
Principles and methods of seminar with using organized group process, analyzing key issues and problems of Thai and English uses and communication, problem solving methods, and concluding as development approaches for presenting in the form of undergraduate’s seminars


1533205 ภาษาในศิลปะการแสดง (Language in Performing Arts)
ความสำคัญของภาษาในวรรณกรรม ประเภทวรรณกรรม ประเภทศิลปะการแสดง การแปรรูปวรรณกรรมเพื่อการแสดง การใช้วัจนภาษาและอัจนภาษาเพื่อสื่อสารการแสดง ฝึกปฏิบัติเขียนบทและกำกับการแสดง
Importance of language in literature; types of literature; types of performing arts; transformation of literature to performing arts; verbal and non-verbal language usage for communication of performing arts; practicum of script writing and performance directing


1533207 วัฒนธรรมสมัยนิยม (Popular Culture)
วรรณกรรมและวัฒนธรรมสมัยนิยมรูปแบบต่าง ๆ ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 19 ถึงปัจจุบัน รวมถึงนิยาย นวนิยาย บทกวี ภาพยนตร์ ละคร ซีรีส์ เพลง เกม การ์ตูน อินเทอร์เน็ต อาหาร ศิลปะ การแต่งกายและแฟชั่น และโฆษณา
English in various types of popular literature and culture from 19th century to the present, including tales, novels, poems, films, dramas, series, songs, games, comics, internet, food, art, grooming and fashion, and advertisements


1533208 คติชนเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ (Folklore for Creation of Value-added Economy)                    
ความรู้พื้นฐานทางคติชนวิทยา ทฤษฎีคติชนวิทยา การเก็บรวบรวมข้อมูลและใช้ประโยชน์ข้อมูลทางคติชนวิทยา ความเชื่อ พิธีกรรม ตำนาน เพลงพื้นบ้าน งานศิลปะ ศิลปะการแสดง การประยุกต์ใช้ข้อมูลทางคติชนในภาพยนตร์ บทโทรทัศน์และสารคดี การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจเกี่ยวกับข้อมูลทางคติชน
Basic knowledge of folklore; theories of folklore; collection and utilization of folk data; beliefs, rituals, legends, folk tale, folk song, folk arts, folk performing arts; folklore data application in films, TV scripts and documentary, folklore for creation of value-added economy


1533210 การสร้างสรรค์วรรณกรรมสำหรับเด็ก (Creation of Children Literary Work)
ความรู้พื้นฐานงานบันเทิงคดีสำหรับเด็ก กลวิธีการประพันธ์ การใช้ภาษา การสร้างคุณธรรมจริยธรรมผ่านวรรณกรรมสำหรับเด็ก การประเมินค่าวรรณกรรมสำหรับเด็ก การฝึกสร้างสรรค์งานเขียนบันเทิงคดีสร้างสรรค์สำหรับเด็กวัยต่าง ๆ การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ และการเล่านิทานประกอบการแสดงสำหรับเด็ก
Basic knowledge of entertaining children literary work; composition techniques; language usage; moral and virtue in children literary work; evaluation of children literary work; practicum of entertaining children literary work composition, design and narration with performance


1543227 การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ (Teaching Thai as a Foreign Language)
ความเป็นมาของการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ แนวคิดของการสอนภาษาต่างประเทศ การรับและการเรียนรู้ภาษาที่หนึ่งและภาษาต่างประเทศ ปัจจัยของผู้เรียนในด้านภาษา สังคม และวัฒนธรรมเพื่อการเรียนรู้ภาษาไทย วิธีการสอน การจัดกิจกรรม การผลิตสื่อ การวัดและประเมินผล การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ และแนวทางการพัฒนาทักษะการสอนภาษาไทยให้แก่ชาวต่างประเทศในสถานการณ์จริงหรือจำลอง
Background of teaching Thai as a foreign language, foreign language teaching approaches, first and foreign language acquisition and learning, factors of learners in languages, socials, and cultures for learning Thai, teaching methods, activity managements, media productions, evaluations and assessments, lesson plan writing, and Thai language teaching skills development approaches for foreigners in the real or simulation situations


1533108 ภาษากับศาสนา (Language and Religion)
ความหมาย บ่อเกิด ประเภทของศาสนา ความสัมพันธ์ระหว่างภาษา ศาสนา และสังคม ศึกษาประเด็นของศาสนาที่ปรากฏซ้ำในภาษาและวรรณกรรมสำคัญ และในสื่อสมัยใหม่ เปรียบเทียบแนวคิดสำคัญที่ปรากฏในศาสนาของตะวันออกและตะวันตก
Definitions, sources, and types of religions, relationship among languages, religions, and societies, studying the recurring religions themes in languages and vital literary works as well as in modern media, comparing key concepts appeared in religions’ Western and Eastern


1553626 ภาษาเพื่อการท่องเที่ยว (Language for Tourism)
คำศัพท์ สำนวน ประโยคภาษาไทยและภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการท่องเที่ยวจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับประเทศต่าง ๆ ในด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ อารยธรรม วัฒนธรรม และสถานที่ท่องท่องที่สำคัญ ฝึกใช้ภาษาเพื่อการสรุปและการนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
Thai and English vocabularies, expressions, and sentences about tourism from various print and electronic media, study of information about geography, history, civilization, culture, and major tourist attraction in various countries, practice using languages for summary and presentation of related information


1553627 ภาษาเพื่อธุรกิจการบิน (Language for Airline Business)
การพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเน้นคำศัพท์ สำนวน ประโยคที่เกี่ยวกับธุรกิจการบิน การให้บริการบนเครื่องบิน และการขนส่งสินค้าทางอากาศจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ตลอดจนค้นคว้าและนำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเพื่อประยุกต์ในวิชาชีพและการศึกษาต่อในอนาคต
Thai and English language skills development in listening, speaking, reading, and writing with focusing on vocabularies, expressions, and sentences about airline business, inflight service, and air cargo from various print and electronic media, as well as researching and presenting relevant content to apply to the professional and continued education in future


1553628 ภาษาเพื่องานประชาสัมพันธ์ (Language for Public Relations Work)
รูปแบบและวิธีการพูดและเขียนเพื่องานประชาสัมพันธ์ ฝึกการเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ์และการแสดงความรับผิดชอบทางสังคมเชิงบรรษัทในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ฝึกการสัมภาษณ์  ให้สัมภาษณ์ และแถลงข่าว
Patterns and methods of speaking and writing Thai and English for public relations work, practice writing for public relations and corporate social responsibilities in various print and electronic media, practice interviewing, giving interview, and making a statement


1553629 ภาษาและการสื่อสารผ่านภาพยนตร์ (Language and Communication through Film)
คำศัพท์ สำนวน ประโยคภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อตีความ สรุปความ วิเคราะห์ และวิจารณ์สังคมและวัฒนธรรมที่ปรากฏในภาพยนตร์แนวต่อสู้ แนวสงคราม แนวผจญภัย แนวตลก แนวชีวิต แนวเพลง แนวตะวันตก แนวโรแมนติก แนวนิยายเหนือจริง แนววิทยาศาสตร์ แนวสยองขวัญหรือเขย่าขวัญ แนวลึกลับ แนวอาชญากรรม แนวการ์ตูน และแนวสารคดี
Thai and English vocabularies, expressions, and sentences for interpreting, summarizing, analyzing, and criticizing societies and cultures found in action, war, adventure, comedy, drama, musical, western, romantic, fantasy, science fiction, horror or thriller, mystery, crime, animation, and documentary films


1554401 การศึกษาอิสระ (Independent Study)
การฝึกทักษะตั้งประเด็นปัญหาและตั้งคำถามในเรื่องที่สนใจโดยเริ่มจากตนเอง เชื่อมโยงกับชุมชน ท้องถิ่นและประเทศ ตั้งสมมติฐานและให้เหตุผลโดยใช้ความรู้ในสาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร เพื่อค้นคว้าและแสวงหาความรู้เกี่ยวกับสมมติฐานที่ตั้งไว้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ออกแบบวางแผนรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการที่เหมาะสม สังเคราะห์ผลการค้นคว้าและสรุปเป็นองค์ความรู้ ตลอดจนร่วมกันเสนอแนวคิดและวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
Practice of issue identification and question skills in interested subjects, starting from their own connected to community, local and national, assuming and reasoning based on knowledge in the field of language and communication for researching and gaining knowledge about hypothesis from various learning resources, planning, designing data collection, analyzing data with using appropriate methods, synthesizing  the findings and summarizing as knowledge as well as sharing ideas and how to solve the problem in systematic ways