แผนการจัดการศึกษา

ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
xxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 1 3
xxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 2 3
xxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 3 3
หมวดวิชาบังคับ  
1551629 ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล 3 3 0 6
1553129 การอ่านเพื่อความเข้าใจและการวิพากษ์ 3 3 0 6
1541409 วิจารณญาณในการใช้ภาษาไทย 3 3 0 6
รวม 18
ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
xxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 4 3
xxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 5 3
xxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 6 3
หมวดวิชาบังคับ  
1551156 การเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ 3 3 0 6
1541602 การเขียนเพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ 3 3 0 6
วิชาเลือก 
XXXXXXX วิชาเลือก  3
รวม 18
ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
xxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 7 3
xxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 8 3
xxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 9 3
หมวดวิชาบังคับ  
1552668 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารผ่านการเล่าเรื่อง 3 3 0 6
1532601 การคิดเชิงออกแบบกับการสื่อสาร 3 3 0 6
1542218 การเล่าเรื่องข้ามสื่อ 3 3 0 6
หมวดวิชาเลือก
XXXXXXX วิชาเลือก 3
รวม 21      
ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
xxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 10 3
หมวดวิชาบังคับ  
1552209 การแปลเอกสาร 3 3 0 6
1552311 การเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านวรรณกรรม 3 3 0 6
1542410 ภาษาในวรรณกรรม 3 3 0 6
หมวดวิชาเลือก 
XXXXXXX วิชาเลือก 3
XXXXXXX วิชาเลือก 3
XXXXXXX วิชาเลือก 3
รวม 21      
ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
หมวดวิชาบังคับ  
1553645 ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ประกอบการออนไลน์ 3 3 0 6
1533208 คติชนเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 3 3 0 6
1533106 จิตวิทยาการสื่อสาร 3 2 2 5
หมวดวิชาเลือก  
XXXXXXX วิชาเลือก 3
XXXXXXX วิชาเลือก 3
XXXXXXX วิชาเลือก 3
รวม 18      
ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
หมวดวิชาบังคับ  
1543901 สัมมนาภาษาและการสื่อสาร 3 2 2 5
1543506 การวิจัยทางภาษาและการสื่อสาร 3 2 2 5
1543608 นวัตกรรมการสื่อสารในยุคดิจิทัล 3 2 2 5
หมวดวิชาเลือก  
XXXXXXX วิชาเลือก 3
XXXXXXX วิชาเลือก 3
หมวดวิชาเลือกเสรี
XXXXXXX วิชาเลือกเสรี 3
รวม 18      
ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
1534801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางภาษาและการสื่อสาร 5 0 30 0
รวม 5 0 30 0
ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
หมวดวิชาเลือกเสรี
xxxxxxx วิชาเลือกเสรี 3
รวม 3