แผนการจัดการศึกษา

ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จำนวน  8  หน่วยกิต
1500120 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำตน 4 4 0 8
4000112 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 4  2 4 6
หมวดวิชาบังคับ  จำนวน  12  หน่วยกิต
1541115 หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย 3 3 0 6
1541138 หลักภาษาและการใช้ภาษาอังกฤษ 3 3 0 6
1551139 การออกเสียงเพื่อการสื่อสาร 3 3 0 6
1541116 ศิลปะและลีลาของการอ่าน 3 3 0 6
รวม 20  18 4 38

 

ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จำนวน  6  หน่วยกิต
1500119 ภาษาไทยเพื่อพัฒนาความเป็นผู้รอบรู้ 6 6 0 12
หมวดวิชาบังคับ  จำนวน  12  หน่วยกิต
1541117 ศิลปะและลีลาของการฟังและการพูด 3 3 0 6
1541118 ศิลปะและลีลาของการเขียน 3 3 0 6
1531205 ภาษาเพื่อการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 3 3 0 6
1551140 วากยสัมพันธ์ 3 3 0 6
รวม 18 18 0 36

 

 

ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จำนวน  4  หน่วยกิต 
15000121 ภาษาอังกฤษเพื่อการสะท้อนคิด 4 4 0 8
หมวดวิชาบังคับ  จำนวน  12  หน่วยกิต
1542216 ภาษากับสังคมไทยปัจจุบัน 3 3 0 6
1552205 ภาษาเพื่อการอาชีพ 3 3 0 6
1553406 ภาษาเพื่อการบริการ 3 3 0 6
1542217 ภาษาเพื่อการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 3 3 0 6
หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวน 3 หน่วยกิต
XXXXXXX วิชาเลือกเสรี 1 3
รวม 19      

 

ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จำนวน  7  หน่วยกิต
1500201 ความเป็นสวนดุสิต 4 2 4 6
4000113 ความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล 3 2 2 5
หมวดวิชาบังคับ  จำนวน  12  หน่วยกิต
1542304 วัฒนธรรมอาเซียน 3 3 0 6
1542409 วรรณคดีวิจารณ์ 3 3 0 6
1552204 การแปลอังกฤษเป็นไทย 3 2 2 5
1543608 นวัตกรรมการสื่อสารในยุคดิจิทัล 3 2 2 5
หมวดวิชาเลือกเสรี  จำนวน  3  หน่วยกิต
XXXXXXX วิชาเลือกเสรี 2 3
รวม 22      

 

 

ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จำนวน  8  หน่วยกิต
2500116 สังคมอารยชน 4  2 4 6
2500117 พลเมืองไทยและพลโลกที่ดี 4  2  4 6
หมวดวิชาบังคับ  จำนวน  6  หน่วยกิต
1543225 ภาษาเพื่อการสื่อสารในองค์การ 3 2 2 5
1533201 ภาษามือเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร 3 2 2 5
หมวดวิชาเลือก  จำนวน  6  หน่วยกิต
XXXXXXX วิชาเลือก 1 3
XXXXXXX วิชาเลือก 2 3
รวม 20      

 

ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
หมวดวิชาบังคับ  จำนวน  6  หน่วยกิต
1553407 การสื่อสารบนสื่อสังคม 3 2 2 5
1553215 การแปลไทยเป็นอังกฤษ 3 2 2 5
หมวดวิชาเลือก  จำนวน  12  หน่วยกิต
XXXXXXX วิชาเลือก 3 3
XXXXXXX วิชาเลือก 4 3
XXXXXXX วิชาเลือก 5 3
XXXXXXX วิชาเลือก 6 3
รวม 18      

 

 

ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
หมวดวิชาบังคับ จำนวน  6  หน่วยกิต
1534203 การล่าม 3 2 2 5
1544907 การวิจัยทางภาษาและการสื่อสาร 3 2 2 5
หมวดวิชาเลือก  จำนวน  6  หน่วยกิต
XXXXXXX วิชาเลือก 7 3
XXXXXXX วิชาเลือก 8 3
รวม 12      

 

ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
1534801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางภาษาและการสื่อสาร 5 0 30 0
รวม 5 0 30 0