อาจารย์หลักสูตรภาษาและการสื่อสารได้รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร รุ่นที่ 2

ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (คูปองครู) การพัฒนาครูภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา เพื่อยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษา O-NET, PISA และ 9 วิชาสามัญ ของนักเรียน ระหว่างวันที่ 27-28 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องกิจกรรมอาจารย์ ชั้น 2 อาคาร 3 และห้องทัศนีย์ ไผทฉันท์ ชั้น 3 อาคารโสมสวลี  มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล วิบูลยศริน เป็นผู้บรรยายเนื้อหาการวิเคราะห์ข้อสอบ O-NET สาระการอ่าน สาระการเขียน และสาระวรรณคดีและวรรรกรรม

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*