อาจารย์หลักสูตรภาษาและการสื่อสารได้รับเชิญให้ไปบรรยายในหัวข้องานสารบรรณ

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนางานสารบรรณให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย” ให้กับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ จำนวน 140 คน โดยเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล วิบูลยศริน อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นวิทยากรในวันที่ 14-15 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 08.30-16.30 ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*