อาจารย์หลักสูตรภาษาและการสื่อสารได้รับเชิญเป็นวิทยากรในงานสัมมนา

นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 20 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดงานสัมมนาในหัวข้อ “การขับเคลื่อนการศึกษาไทยในยุค 4.0 Make it different together based on Thailand 4.0” ขึ้น ในวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมกัลยาณเวทย์ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยได้เชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล วิบูลยศริน เป็นผู้นำการสัมมนาในหัวข่้อ Technology for Education 4.0

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*