อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาและการสื่อสารได้รับเชิญให้เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ

อาจารย์พรเพ็ญ เหล็กดีเศษ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับเชิญให้เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561ในการแข่งขันพินิจวรรณคดีระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม พ.ศ. 2561 นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทยด้านอื่น ๆ อาทิ การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ เรียงร้อยถ้อยความ การท่องอาขยานทำนองเสนาะ และกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี 11

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*