อาจารย์หลักสูตรภาษาและการสื่อสารได้รับเชิญเป็นประธานกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัชรพล วิบูลยศริน ได้รับเชิญจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เป็นประธานกรรมการในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสาขาวิชา ในวันอังคารที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 12.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ อาคาร 3 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*