อาจารย์หลักสูตรภาษาและการสื่อสารได้รับเชิญเป็นผู้สอนในโครงการ Kids October Camp 2017

สำนักบริหารกลยุทธ์ ร่วมกับโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการ Kids October
Camp 2017 สำหรับเด็กอายุ 4 ปีขึ้นไป เพื่อเน้นการส่งเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ โดยเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัชรพล วิบูลยศริน อาจารย์ศุภศิริ บุญประเวศ
และอาจารย์กัญจณ์ปภัสส์ สุวรรณวิหค อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาและการสื่อสาร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้สอนรายวิชาภาษาไทยสำหรับเด็กปฐมวัยและเด็กประถมศึกษา ณ SDU
The Open โรงแรมสวนดุสิต เพลส ชั้น 5 ระหว่างวันที่ 16-27 ตุลาคม 2560

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *