อาจารย์หลักสูตรภาษาและการสื่อสารได้รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการพัฒนารูปแบบครบวงจร รุ่นที่ 1

ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (คูปองครู) การพัฒนาครูภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา เพื่อยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษา O-NET, PISA และ 9 วิชาสามัญ ของนักเรียน ให้กับครูผู้สนใจ จำนวน 150 คน ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องไทยประกันชีวิต ชั้น 4 อาคารโสมสวลี มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล วิบูลยศริน เป็นผู้บรรยายเนื้อหาการวิเคราะห์ข้อสอบ O-NET สาระการอ่านกับสาระการเขียน และอาจารย์กัญจณ์ปภัสส์ สุวรรณวิหค เป็นผู้บรรยายเนื้อหาการวิเคราะห์ข้อสอบ O-NET สาระวรรณคดีและวรรรกรรม

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*