แนวทางการศึกษาต่อ

บัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกได้หลากหลายสาขาวิชาทั้งในประเทศและต่างประเทศดังนี้

  1. ภาษาไทย การสอนภาษาไทย การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
  2. ภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
  3. ภาษาศาสตร์
  4. วรรณคดี
  5. สื่อสารวิทยา สื่อสารมวลชน
  6. บริหารธุรกิจ
  7. สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษาและการสื่อสาร