อาจารย์หลักสูตรภาษาและการสื่อสารนำเสนอบทความวิจัย ณ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประจำปี 2559

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัชรพล วิบูลยศริน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หัวหน้านักวิจัยเรื่อง รูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศตามแนวคิดการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารบนสื่อสังคมเพื่อเสริมสร้างทักษะทางภาษาของผู้เรียนชาวต่างประเทศ ทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2559 เดินทางไปนำเสนอบทความวิจัยระดับนานาชาติเรื่อง “Thai as a Foreign Language Learning in Facebook Era: Going Beyond Brick-and-Mortar” ร่วมกับอาจารย์กนกพรรณ วิบูลยศริน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และอาจารย์ฤดี กมลสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในการประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ the Fifth 21st Century Academic Forum Conference at Harvard ระหว่างวันที่ 27-29 กันยายน พ.ศ. 2559 ณ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เมืองบอสตัน สหรัฐอเมริกา

img_8011 img_7901

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*