อาจารย์หลักสูตรภาษาและการสื่อสารนำเสนอบทความวิจัย ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัชรพล วิบูลยศริน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับอาจารย์ฤดี กมลสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นำเสนอบทความวิจัยเรื่อง “นวัตกรรมการสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศในยุค 4.0 : จากงานวิจัยสู่การพัฒนาสื่อการเรียนรู้” ในงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง พลวัตและพัฒนาการการเรียนการสอนภาษาไทยในภูมิภาคเอเชีย–แปซิฟิก ระหว่างวันที่ 7-10 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยภาษาและการค้าต่างประเทศกวางตุ้ง (วิทยาเขตเหนือ) มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน และยังได้รับเกียรติจากคณะผู้จัดงานให้เป็นผู้ดำเนินการ (Session Chair) ในการนำเสนอช่วงที่ 4 ร่วมกับศาสตราจารย์ตาว เฉิงหัว มหาวิทยาลัยชนชาติยูนนาน ณ ห้องประชุม 2 สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยภาษาและการค้าต่างประเทศกวางตุ้ง

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*