หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 เข้ารับการกลั่นกรอง

ดร. สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. นิตยา แก้วคัลณา รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และอาจารย์ ดร. เอื้ออารี จันทร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายใน  ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2560

ทั้งนี้ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร เป็นหลักสูตรที่มุ่งหวังพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ ตลอดจนความเชี่ยวชาญด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพเท่า ๆ กัน โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประกอบด้วยอาจารย์กลุ่มภาษาไทยและภาษาอังกฤษดังนี้

กลุ่มภาษาไทย

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัชรพล วิบูลยศริน (ค.ด. จุฬาฯ)
  2. อาจารย์กัญจณ์ปภัสส์ สุวรรณวิหค (ศศ.ม. ธรรมศาสตร์)
  3. อาจารย์ธนัญชย์ ชัยวุฒิมากร (ศศ.ม. รามคำแหง)

กลุ่มภาษาอังกฤษ

  1. อาจารย์ ดร. สรพล จิระสวัสดิ์ (อ.ด. จุฬาฯ)
  2. อาจารย์นที เพชรสุทธิธนสาร (ศศ.ม. พระจอมเกล้า ธนบุรี)

ที่มา:  SDU News

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*