หลักสูตรภาษาและการสื่อสารเข้ารับการตรวจประกันคุณภาพ รอบ 12 เดือน ประจำปีการศึกษา 2560

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร) รองศาสตราจารย์ขนิษฐา จิตชินะกุล (มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย) อาจารย์ ดร.พัชรินทร์ บูรณะกร (มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ) เป็นคณะกรรมการผู้ตรวจประเิมนคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม KM 1208/1 ชั้น 2 อาคาร 1

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*