ภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2560

รหัสวิชา

รายวิชา

ผู้สอน

วัน เดือน ปี ที่ส่ง

 1541115 หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย อ. กัญจณ์ปภัสส์ สุวรรณวิหค  31 กรกฎาคม 2560
 1541138 หลักภาษาและการใช้ภาษาอังกฤษ อ. นที เพชรสุทธิธนสาร  31 กรกฎาคม 2560
 1551139 การออกเสียงเพื่อการสื่อสาร อ.ดร. สรพล จิระสวัสดิ์  31 กรกฎาคม 2560
 1541116 ศิลปะและลีลาของการอ่าน อ. ธนัญชย์ ชัยวุฒิมากร  31 กรกฎาคม 2560

 

ภาคการศึกษาที่ 2  ปีการศึกษา 2560

รหัสวิชา รายวิชา ผู้สอน วัน เดือน ปี ที่ส่ง
 1541117 ศิิลปะและลีลาของการฟังและการพูด
 1541118 ศิลปะและลีลาของการเขียน
 1531205 ภาษาเพื่อการปฏิสัมพันธ์
 1551140 วากยสัมพันธ์