ภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2560

รหัสวิชา

รายวิชา

ผู้สอน

วัน เดือน ปี ที่ส่ง

1541115 หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย อ.กัญจณ์ปภัสส์ สุวรรณวิหค 31 กรกฎาคม 2560
1541116 ศิลปะและลีลาของการอ่าน อ.ธนัญชย์ ชัยวุฒิมากร 31 กรกฎาคม 2560
1541138 หลักภาษาและการใช้ภาษาอังกฤษ อ.นที เพชรสุทธิธนสาร 31 กรกฎาคม 2560
1551139 การออกเสียงเพื่อการสื่อสาร อ.ดร.สรพล จิระสวัสดิ์ 31 กรกฎาคม 2560

 

ภาคการศึกษาที่ 2  ปีการศึกษา 2560

รหัสวิชา รายวิชา ผู้สอน วัน เดือน ปี ที่ส่ง
1531205 ภาษาเพื่อการปฏิสัมพันธ์ อ.นที เพชรสุทธิธนสาร 15 พฤศจิกายน 2560
1541117 ศิิลปะและลีลาของการฟังและการพูด อ.ธนัญชย์ ชัยวุฒิมากร 2 ธันวาคม 2560
1541118 ศิลปะและลีลาของการเขียน อ.กัญจณ์ปภัสส์ สุวรรณวิหค 13 พฤศจิกายน 2560
1551140 วากยสัมพันธ์ อ.ดร.สรพล จิระสวัสดิ์ 16 พฤศจิกายน 2560