มคอ. 5

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560

รหัสวิชา

รายวิชา

ผู้สอน

 
1541115 หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย  อ.กัญจณ์ปภัสส์ สุวรรณวิหค  
1541116 ศิลปะและลีลาของการอ่าน  อ.ธนัญชย์ ชัยวุฒิมากร  
1551138  หลักภาษาและการใช้ภาษาอังกฤษ อ.นที เพชรสุทธิธนสาร  
1551139 การออกเสียงเพื่อการสื่อสาร อ.ดร.สรพล จิระสวัสดิ์  

 

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560

รหัสวิชา รายวิชา ผู้สอน  
1531205 ภาษาเพื่อการปฏิสัมพันธ์ อ.นที เพชรสุทธิธนสาร  
1541117 ศิลปะและลีลาของการฟังและการพูด อ.ธนัญชย์ ชัยวุฒิมากร  
1541118 ศิลปะและลีลาของการเขียน อ.กัญจณ์ปภัสส์ สุวรรณวิหค  
1551140 วากยสัมพันธ์ อ.ดร.สรพล จิระสวัสดิ์  

 

ภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2561

รหัสวิชา รายวิชา ผู้สอน  
1541115

หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย

อ.กัญจณ์ปภัส สุวรรณวิหค

 

1541116 

ศิลปะและลีลาของการอ่าน อ.ธนัญชย์ ชัยวุฒิมากร  
1542216 ภาษากับสังคมไทยปัจจุบัน อ.พรเพ็ญ เหล็กดีเศษ  
1542217 ภาษาเพื่อการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม

อ.กัญจณ์ปภัส สุวรรณวิหค

 
1551138 หลักภาษาและการใช้ภาษาอังกฤษ อ.นที เพชรสุทธิธนสาร  
1551139 การออกเสียงเพื่อการสื่อสาร อ.ดร.สรพล จิระสวัสดิ์  
1552205 ภาษาเพื่อการอาชีพ อ.ศศนันทน์ บุญยะวนิช  
1553406 ภาษาเพื่อการบริการ อ.ดร.สรพล จิระสวัสดิ์  

 

ภาคการศึกษาที่ 2  ปีการศึกษา 2561

รหัสวิชา รายวิชา ผู้สอน  
1531205 ภาษาเพื่อการปฏิสัมพันธ์

       อ.อัญมาศ ภู่เพชร         อ.ดร.ศิริ ชะระอ่ำ

 
1541117 ศิิลปะและลีลาของการฟังและการพูด อ.ดร.ศุภศิริ บุญประเวศ  
1541118 ศิลปะและลีลาของการเขียน อ.กัญจณ์ปภัสส์ สุวรรณวิหค  
1542304 วัฒนธรรมอาเซียน ผศ.ดร.สมโภชน์ พนาวาส  
1542409 วรรณคดีวิจารณ์        อ.ธนัญชย์ ชัยวุฒิมากร  
1543608 นวัตกรรมการสื่อสารในยุคดิจิทัล อ.ดร.เอื้ออารี จันทร  
1551140 วากยสัมพันธ์ อ.ดร.สรพล จิระสวัสดิ์  
1552204 การแปลอังกฤษเป็นไทย     ผศ.สุดารัตน์ เจตน์ปัญจภัค