ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560

รหัสวิชา

รายวิชา

ผู้สอน

วัน เดือน ปี ที่ส่ง

1541115 หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย  อ.กัญจณ์ปภัสส์ สุวรรณวิหค  19 ธันวาคม 2560
1541116 ศิลปะและลีลาของการอ่าน  อ.ธนัญชย์ ชัยวุฒิมากร  19 ธันวาคม 2560
1551138  หลักภาษาและการใช้ภาษาอังกฤษ อ.นที เพชรสุทธิธนสาร  13 ธันวาคม 2560
1551139 การออกเสียงเพื่อการสื่อสาร อ.ดร.สรพล จิระสวัสดิ์  19 ธันวาคม 2560

 

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560

รหัสวิชา รายวิชา ผู้สอน วัน เดือน ปี ที่ส่ง
1531205 ภาษาเพื่อการปฏิสัมพันธ์ อ.นที เพชรสุทธิธนสาร
1541117 ศิลปะและลีลาของการฟังและการพูด อ.ธนัญชย์ ชัยวุฒิมากร
1541118 ศิลปะและลีลาของการเขียน อ.กัญจณ์ปภัสส์ สุวรรณวิหค  
1551140 วากยสัมพันธ์ อ.ดร.สรพล จิระสวัสดิ์