การประชุมทวนสอบและอนุมัติผลการเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561

อาจารย์ ดร.ศุภศิริ บุญประเวศ ประธานหลักสูตรภาษาและการสื่อสาร และอาจารย์ ดร.สรพล จิระสวัสดิ์ ผู้แทนสาขาฯ เข้าร่วมการประชุมทวนสอบและอนุมัติผลการเรียนของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*