ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรภาษาและการสื่อสารในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรพล จิระสวัสดิ์ ในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*