ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาและการสื่อสารในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรกมล วงษ์สถาปนาเลิศ ในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานาฏศิลป์ ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*