จุดมุ่งหมายของหลักสูตร

ปรัชญา
มุ่งสร้างบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 ให้เห็นคุณค่าและความสำคัญของภาษา มีความรู้และทักษะการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ


ความสำคัญ
        หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 มุ่งสร้างบัณฑิตที่มีความรู้และความสามารถในการสื่อสารภาษาไทย และภาษาอังกฤษ รวมทั้งเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการสื่อสาร เพื่อรองรับการปรับตัวและการเปลี่ยน แปลงของสังคมและเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ ที่ต้องการบัณฑิตซึ่งมีความสามารถทางภาษาไทย และภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังสามารถ ใช้การสื่อสารเพื่อเป็นผู้ผลิตชิ้นงาน ผู้บริการหรือผู้ปฏิบัติงาน ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ให้คำแนะนำ ผู้บริหารจัดการ และประกอบอาชีพอื่นๆ  ซึ่งในปัจจุบันนั้นอาชีพต่าง ๆ ได้มีการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวไปสู่การสื่อสารด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็น ผู้ผลิตสื่อเนื้อหาดิจิทัล (Digital Content Creator) ผู้สร้างสรรค์โฆษณา (Creative Copy Writer) แอดมิน (Admin) ผู้ออกแบบข้อความ (Massage Design) เป็นต้น หลักสูตรฯ จึงมุ่งสร้างบัณฑิตให้มีทักษะทางอาชีพและมีความคิดเชิงออกแบบ อันเป็นพื้นฐานสำคัญในการคิดสร้างนวัตกรรมทางด้านภาษาและการสื่อสารเพื่อที่จะนำไปใช้สำหรับเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ นอกจากนี้หลักสูตรฯ ได้เสริมสร้างทักษะทางสังคม ได้แก่ การมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม เข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม ความสามารถประสานความร่วมมือในการทำงาน การมีคุณธรรมจริยธรรม ความเคารพต่อหลักวิชาการ หลักกฎหมาย และหลักจรรยาบรรณ โดยหลักสูตรฯ มุ่งให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์จากการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานจริง (Work-Integrated Learning) ด้วยการฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม (Fieldwork) ระหว่างเรียนในหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และการฝึกปฏิบัติจริงภายหลังสำเร็จการเรียนทฤษฎี (Post-course Internship) ซึ่งเป็นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางภาษาและการสื่อสารในหน่วยงานภายนอก เพื่อให้บัณฑิตเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพ และสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 มีวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนานักศึกษา ดังนี้

1.มีความรู้ด้านภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และการสื่อสารพื้นฐาน

2.มีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง และคล่องแคล่ว และเหมาะสมกับบริบททางสังคม และทางวัฒนธรรม

3.มีความสามารถในการคิดเชิงออกแบบ สามารถใช้เทคฺโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสื่อสาร และสามารถสร้างนวัตกรรมทางด้านภาษา และการสื่อสารสำหรับเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม เข้าใจความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม และสามารถประสานความร่วมมือในการทำงานทั้งในประเทศ และต่างประเทศได้

5.มีความเคารพและมีคุณธรรมจริยธรรมต่อตนเองและผู้อื่นอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม มีความเคารพต่อหลักวิชาการ หลักกฎหมาย และหลักจรรยาบรรณ


สีประจำหลักสูตร
สีชมพู (Pink)