จุดมุ่งหมายของหลักสูตร

ปรัชญา
มุ่งสร้างบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 ให้เห็นคุณค่าและความสำคัญของภาษา มีความรู้และทักษะการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ


ความสำคัญ
การเตรียมความพร้อมต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา หลักสูตรต้องเตรียมนักศึกษาให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม ด้วยเหตุนี้ จึงพัฒนารายวิชาแบบบูรณาการศาสตร์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษร่วมกัน เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีเจตคติ ความรู้ และทักษะการสื่อสารทั้งสองภาษาให้เกิดความเชี่ยวชาญและมีประสิทธิภาพสำหรับการนำไปประกอบอาชีพและการดำรงชีวิต
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร มุ่งสร้างบัณฑิตที่มีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษควบคู่กัน จึงพัฒนาหลักสูตรตามแผนกลยุทธ์ 4 ปี (พ.ศ. 2557-2560) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ฉบับปรับปรุง ปี 2558 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีคุณลักษณะความเป็นสวนดุสิตที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถด้านภาษาและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในปัจจุบัน


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังนี้

  1. มีทักษะการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สามารถฟัง พูด อ่าน และเขียนทั้งสองภาษาได้
  2. มองเห็นคุณค่าและความสำคัญของการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์
  3. มีความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกในการศึกษาและการทำงาน
  4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ กล้าคิดกล้าแสดงออกแสดงบทบาทของผู้นำและผู้ตามที่ดี มีบุคลิกภาพตามวัฒนธรรมสวนดุสิต
  5. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เคารพกฎระเบียบข้อบังคับ อยู่ในระเบียบวินัยและสามารถปรับตัวอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมได้

สัญลักษณ์ประจำหลักสูตร


สีประจำหลักสูตร
สีชมพู (Pink)