อาจารย์หลักสูตรภาษาไทยได้รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการสัมมนาวิชาการเฉลิมพระเกียรติฯ

บริษัทอักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด ในเครือบริษัทอักษรเอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) จัดโครงการสัมมนาวิชาการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา สมเด็จเจ้าฟ้าในดวงใจ: ภาษาไทย ภาษาชาติ ในหัวข้อ “สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของผู้เรียน” ในวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

https://youtu.be/VyjbINr2jRU

ผู้ร่วมเสวนา
– รองศาสตราจารย์ดร. ดารณี ศักดิ์ศิริผล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

– อาจารย์ ดร. วัชรพล วิบูลยศริน ประธานหลักสูตรภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

– อาจารย์ศรีอัมพร ประทุมนันท์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์

– ผู้ดำเนินรายการ อาจารย์พนอ ธรรมเนียมอินทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สถานีวิทยุศึกษาศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาสำนักงาน กศน.

img_1977 img_1976 img_1974

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*