อาจารย์หลักสูตรภาษาไทยได้รับเชิญเป็นประธานกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสาขาวิชา

หลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการประกันคุณภาพการศึกษาการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสาขาวิชา คณะวิทยาการจัดการ ในวันที่อังคาร ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 โดยอาจารย์กมลศักดิ์ วงศ์ศรีแก้ว ประธานหลักสาขาวิชาธุรกิจศึกษา เป็นผู้กล่าวเปิดงาน และมีคณะกรรมการ 3 คน ได้แก่ อาจารย์ ดร. วัชรพล วิบูลยศริน ประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นงเยาว์ อุทุมพร กรรมการ และอาจารย์ฤดี กมลสวัสดิ์ กรรมการและเลขานุการ  ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ อาคาร 3 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

1440002531-dsc0175resize 1440002527-dsc0171resize 1440002550-dsc0187resize 1440002545-dsc0183resize 1440002541-dsc0178resize

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*