ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยสวนดุสิตในการประกวดสุนทรพจน์

สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร ร่วมกับสาขาวิชาการบริการลูกค้า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปีเพื่อคัดเลือกเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยสวนดุสิตในการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษา เฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดของกำหนดการ ดังนี้

วันที่ 17-20 ตุลาคม พ.ศ. 2562 สาขาวิชาดำเนินการรับสมัครนักศึกษา

วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 15.00 น. อาจารย์ผู้รับผิดชอบประชุมผู้สมัครเพื่อชี้แจงรายละเอียด

วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 15.00 น. ผู้สมัครประกวดสุนทรพจน์เพื่อเก็บคะแนนรอบที่ 1

วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 15.00 น. ผู้สมัครประกวดสุนทรพจน์เพื่อเก็บคะแนนรอบที่ 2 และประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัย

วันที่ 30-31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 15.00 น. ผู้แทนของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตฝึกซ้อมการแข่งขัน

นักศึกษาสามารถสมัครเข้าร่วมเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้ที่นี่

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*