อาจารย์หลักสูตรภาษาและการสื่อสารเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2561

อาจารย์ ดร.ศุภศิริ บุญประเวศ สังกัดหลักสูตรภาษาและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ ห้อง 405 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*