หลักสูตรภาษาและการสื่อสารดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักศึกษารุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

อาจารย์ธนัญชย์ ชัยวุฒิมากร สังกัดหลักสูตรภาษาและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำเนินการสัมภาษณ์บุคคลเพื่อเข้าศึึกษาต่อในหลักสูตรภาษาและการสื่อสาร รุ่นที่ 2 ผ่านระบบ TCAS รอบการรับแบบ Admission (รอบที่ 4) ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*