ประกันคุณภาพ

หลักสูตรภาษาและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตระหนักถึงความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง จึงดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร จำนวน 13 ตัวบ่งชี้ โดยผลการประเมินปรากฏดังเอกสารต่อไปนี้

เอกสาร วัน เดือน ปี ที่ตรวจ
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปี พ.ศ. 2560
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปี พ.ศ. 2561