ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรพล จิระสวัสดิ์

Assistant Professor Dr Sarapol Jirasawad

การศึกษา

พ.ศ. 2552 Doctor of Philosophy
English as an International Language
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2544 Master of Arts
Teaching English as a Foreign Language
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. 2540 อักษรศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความเชี่ยวชาญ

  1. การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ (Teaching English as a Foreign Language)
  2. วรรณกรรมต่างประเทศ (Foreign Literature)

สถานที่ติดต่อ อาคาร 1 (อาคารหลังธนาคารกรุงศรีอยุธยา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

หมายเลขโทรศัพท์ 0 2244 5857

วันและเวลาในการให้คำปรึกษา ทุกวันอังคารและวันพุธ เวลา 09.00-11.30 และ 14.30-15.30 น.

อีเมล sarapol@hotmail.com