ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมโภชน์ พนาวาส

Assistant Professor Dr Sompoet Panawas

การศึกษา

พ.ศ. 2549

ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. 2538 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2528 การศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม

ความเชี่ยวชาญ

  1. การสอนภาษาอังกฤษ (Teaching English)
  2. ภาษาศาสตร์ (Linguistics)

สถานที่ติดต่อ อาคาร 1 (อาคารหลังธนาคารกรุงศรีอยุธยา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

หมายเลขโทรศัพท์ 0 2244 5858

วันและเวลาในการให้คำปรึกษา ทุกวันพุธและวันพฤหัสบดี เวลา 11.30-14.30 น.

อีเมล spanawas@gmail.com