โครงสร้างของหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                          33      หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1500201 ความเป็นสวนดุสิต

Suan Dusit Spirit

4 (2-4-6)
1500119 ภาษาไทยเพื่อพัฒนาความเป็นผู้รอบรู้

Thai for Being Scholar

6 (6-0-12)
1500120 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำตน

English for Self-direction

4 (4-0-8)
1500121 ภาษาอังกฤษเพื่อการสะท้อนคิด

English for Reflective Thinking

4 (4-0-8)
2500116 สังคมอารยชน

Civilized People Societies

4 (2-4-6)
2500117 พลเมืองไทยและพลโลกที่ดี

Smart Thai and Global Citizens

4 (2-4-6)
4000112 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

Science and Mathematics in Daily Life

4 (2-4-6)
4000113 ความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล

Digital Literacy

3 (2-2-5)

 

2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                                 95      หน่วยกิต

– กลุ่มวิชาบังคับ                                                                 71      หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1541115 หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย

Thai Grammar and Language Usage

3 (3-0-6)
1551138 หลักภาษาและการใช้ภาษาอังกฤษ

English Grammar and Language Usage

3 (3-0-6)
1551139 การออกเสียงเพื่อการสื่อสาร

Pronunciation for Communication

3 (3-0-6)
1541116 ศิลปะและลีลาของการอ่าน

Art and Style of Reading

3 (3-0-6)
1541117 ศิลปะและลีลาของการฟังและการพูด

Art and Style of Listening and Speaking

3 (3-0-6)
1541118 ศิลปะและลีลาของการเขียน

Art and Style of Writing

3 (3-0-6)
1531205 ภาษาเพื่อการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม

Language for Social Interaction

3 (3-0-6)
1551140 วากยสัมพันธ์

Syntax

3 (3-0-6)
1542216 ภาษากับสังคมไทยปัจจุบัน

Language  and Modern Thai Society

3 (3-0-6)
1552205 ภาษาเพื่อการอาชีพ

Language for Occupational Purpose

3 (3-0-6)
1553406 ภาษาเพื่อการบริการ

Language for Hospitality Sector

3 (3-0-6)
1542217 ภาษาเพื่อการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม

Language for Intercultural Communication

3 (3-0-6)
1542304 วัฒนธรรมอาเซียน

ASEAN Culture

3 (3-0-6)
1542409 วรรณคดีวิจารณ์

Literature Criticism

3 (2-2-5)
1552204 การแปลอังกฤษเป็นไทย

English to Thai Translation

3 (3-0-6)
1543608 นวัตกรรมการสื่อสารในยุคดิจิทัล

Communication Innovation in the Digital Age

3 (2-2-5)
1543225 ภาษาเพื่อการสื่อสารในองค์การ

Language for Organizational Communication          

3 (3-0-6)
1533201 ภาษามือเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร

Introduction to Thai Sign Language for Communication

3 (2-2-5)
1553407 การสื่อสารบนสื่อสังคม

Communication on Social Media

3 (2-2-5)
1553215 การแปลไทยเป็นอังกฤษ

Thai to English Translation

3 (2-2-5)
1534203 การล่าม

Interpretation

3 (2-2-5)
1544907 การวิจัยทางภาษาและการสื่อสาร

Research in Language Literacy and Communication

3 (2-2-5)
1534801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางภาษาและการสื่อสาร

Field Experience in Language Literacy and Communication

5 (0-30-0)

 

– กลุ่มวิชาเลือก                      เลือกเรียนอย่างน้อย       24      หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1553132 การนำเสนอและการพูดในที่ชุมชน

Presentation and Public Speaking

3 (3-0-6)
1533206 การพูดจูงใจทางธุรกิจ

Persuasive Speaking for Business

3 (3-0-6)
1533204 การเล่าเรื่องดิจิทัล

Digital Storytelling

3 (2-2-5)
1553131 การอภิปรายและการโต้แย้ง

Discussion and Debate

3 (3-0-6)
1553128 เทคนิคการอ่าน

Reading Techniques

3 (3-0-6)
1553129 การอ่านเพื่อความเข้าใจและการวิพากษ์

Reading for Comprehension and Criticism

3 (3-0-6)
1533105 การอ่านและการเขียนในชีวิตประจำวัน

Reading and Writing in Daily Life

3 (3-0-6)
1553127 การอ่านเขียนสื่อดิจิทัล

Digital Media Literacy

3 (3-0-6)
1533212 การย่อและการสรุปความ

Summary and Conclusion

3 (2-2-5)
1553125 การเขียนอนุเฉท

Paragraph Writing

3 (3-0-6)
1533203 การเขียนวิพากษ์เชิงสร้างสรรค์

Creative Criticism Writing

3 (2-2-5)
1533202 การเขียนเชิงวิชาการ

Academic Writing

3 (2-2-5)
1533205 การเขียนสารคดีและบันเทิงคดี

Non-Fiction and Fiction Writing

3 (3-0-6)
1533107 ศิลปะและลีลาของการสื่อสาร

Art and Style of Communication

3 (3-0-6)
1533106 จิตวิทยาการสื่อสาร

Communication Psychology

3 (3-0-6)
1543226 ภาษาศาสตร์เพื่อการสื่อสาร

Linguistics for Communication

3 (3-0-6)
1534205 ภาษามืออเมริกันเพื่อการสื่อสาร

American Sign Language for Communication

3 (2-2-5)
1534204 การสื่อสารกับการพัฒนาบุคลิกภาพ

Communication and Personality Development

3 (3-0-6)
1544907 สัมมนาภาษาและการสื่อสาร

Seminar in Language Literacy and Communication

3 (2-2-5)
1533205 ภาษาในศิลปะการแสดง

Language in Performing Arts

3 (2-2-5)
1533207 วัฒนธรรมสมัยนิยม

Popular Culture

3 (3-0-6)
1533208 คติชนเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

Folklore for Creation of Value-added Economy

3 (3-0-6)
1533210 การสร้างสรรค์วรรณกรรมสำหรับเด็ก

Creation of Children Literary Work

3 (3-0-6)
1543227 การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ

Teaching Thai as a Foreign Language

3 (2-2-5)
1533108 ภาษากับศาสนา

Language and Religion

3 (3-0-6)
1553626 ภาษาเพื่อการท่องเที่ยว

Language for Tourism

3 (3-0-6)
1553627 ภาษาเพื่อธุรกิจการบิน

Language for Airline Business

3 (3-0-6)
1553628 ภาษาเพื่องานประชาสัมพันธ์

Language for Public Relations Work

3 (3-0-6)
1553629 ภาษาและการสื่อสารผ่านภาพยนตร์

Language and Communication through Film

3 (3-0-6)
1554401 การศึกษาอิสระ

Independent Study

3 (2-2-5)

 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี                                                   6       หน่วยกิต

ให้เลือกเรียนรายวิชาภาษาอื่น ๆ นอกเหนือจากภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อีกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวม ในเกณฑ์การสำเร็จหลักสูตร