ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างเกม วิชาภาษาไทย”

สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร เข้าเชิญทุกท่านเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างเกม วิชาภาษาไทย” ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. โดยสำรองที่นั่งและชำระค่าลงทะเบียน 500 บาท

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*