ปี พ.ศ. 2556

งานวิจัย

การวิจัยประเมินผลบทสุนทรพจน์ ‘อาเซียนก้าวไกลด้วยใจเป็นหนึ่ง’ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (งบประมาณสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ผศ.เฉิดฉิน สุกปลั่ง

อ.ดร.เอกชัย พุมดวง

อ.รักษ์ศิริ ชุณหพันธรักษ์

อ.วัชรพล วิบูลยศริน

งานวิจัยในชั้นเรียน

การศึกษารูปแบบการเรียนรู้และแบบการคิดที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (งบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต) อ.วัชรพล วิบูลยศริน

หนังสือ

นวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย (สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) อ.วัชรพล วิบูลยศริน

บทความวิจัย

Blended Instructional Model Based on Participatory Communication with Round Table Using Social Media to Enhance Creative Criticism Writing Ability for Undergraduate Students: A Synthesis and Proposed Model (วารสาร International Journal of e-Education, e-Business, e-Management and e-Learning) อ.วัชรพล วิบูลยศริน

บทความวิจัย

Frivolity in Teaching English to Young Learners: The Other Side of the Coin (วารสาร International Journal of Early Childhood Education Research) ผศ.ดร.นวรัตน์ เตชะโชควิวัฒน์

บทความวิชาการ

การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศตามแนวคิดการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 2556 (National TTFL Conference 2013) อ.วัชรพล วิบูลยศริน

บทความวิชาการ

กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือสำหรับการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ (วารสารสังคมมนุษย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต) อ.วัชรพล วิบูลยศริน