อาจารย์ธนัญชย์ ชัยวุฒิมากร

Mr Thanan Chaivutimakorn

การศึกษา

พ.ศ. 2558 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาไทยศึกษา (คติชนวิทยา)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
พ.ศ. 2541 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานาฏยศิลป์ไทย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความเชี่ยวชาญ

  1. นาฏศิลป์ไทย (Thai Dramatic Arts)
  2. คติชนวิทยา (Folklore Studies)
  3. วรรณคดีศึกษา (Literary Studies)
  4. นิทานศึกษา (Tale Studies)

สถานที่ติดต่อ ห้อง 1211 ชั้น 2 อาคาร 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

หมายเลขโทรศัพท์

วันและเวลาในการให้คำปรึกษา ทุกวันจันทร์ เวลา 14.30-17.30 น. และวันศุกร์ เวลา 11.30-16.00 น.

อีเมล tc.thanan@gmail.com