ปี พ.ศ. 2560

ตำรา

การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต) ผศ.ดร.วัชรพล วิบูลยศริน

หนังสือ

ติวเข้ม O-NET ภาษาไทย ม. ต้น (ฉบับสมบูรณ์) (สำนักพิมพ์วิทยพัฒน์) ผศ.ดร.วัชรพล วิบูลยศริน
 บทความวิชาการ Thai as a Foreign Language Learning in the Facebook Era: Go Beyond Brick-and-Mortar (Harvard University) ผศ.ดร.วัชรพล วิบูลยศริน

อ.กนกพรรณ วิบูลยศริน

อ.ฤดี กมลสวัสดิ์

 บทความวิชาการ หลักธรรมาภิบาลในพระบรมราโชวาท รัชกาลที่ 9 (มหาวิทยาลัยปทุมธานี) อ.ธนัญชย์ ชัยวุฒิมากร
บทความวิจัย การใช้บทบาทสมมุติในการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต) อ.ดร.สรพล จิระสวัสดิ์

น.ส.จันทกานต์ ไพรศรี