ตำรา

การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ผศ.ดร.วัชรพล วิบูลยศริน

งานวิจัย

รูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศตามแนวคิดการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารบนสื่อสังคมเพื่อเสริมสร้างทักษะทางภาษาของผู้เรียนชาวต่างประเทศ (งบประมาณสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) ผศ.ดร.วัชรพล วิบูลยศริน

อ.กนกพรรณ วิบูลยศริน

อ.ฤดี กมลสวัสดิ์

 บทความวิชาการ Thai as a Foreign Language Learning in the Facebook Era: Go Beyond Brick-and-Mortar (Harvard University) ผศ.ดร.วัชรพล วิบูลยศริน

อ.กนกพรรณ วิบูลยศริน

อ.ฤดี กมลสวัสดิ์

บทความวิจัย การใช้บทบาทสมมุติในการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต) อ.ดร.สรพล จิระสวัสดิ์

นางสาวจันทกานต์ ไพรศรี