นางสาวภัสสิตา เพิ่มเสม

Ms Patsita Phoemsem

การศึกษา

พ.ศ. 2561 ศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสุขศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สถานที่ติดต่อ ห้อง 1211 ชั้น 2 อาคาร 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

หมายเลขโทรศัพท์ –

อีเมล patsitapukan@gmail.com