นางสาวสุภาวดี บาลี

MISS SUPAVADEE BALEE

การศึกษา

พ.ศ. 2554 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการการประเมิน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สถานที่ติดต่อ หลักสูตรภาษาและการสื่อสาร ห้อง 1211 ชั้น 2 อาคาร 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

หมายเลขโทรศัพท์ 0 2244 5849

อีเมล kwang.sdpoll@gmail.com