นางสาวสุภาวดี บาลี

MISS SUPAVADEE BALEE

การศึกษา

พ.ศ. 2554 วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการการประเมิน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สถานที่ติดต่อ ห้อง 1211 ชั้น 2 อาคาร 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

หมายเลขโทรศัพท์ –

อีเมล kwang.sdpoll@gmail.com