สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร ร่วมกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาบุคลากรด้านการใช้ภาษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน”

สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร ร่วมกับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนและศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาบุคลากรด้านการใช้ภาษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน” ให้แก่คณาจารย์และบุคลากรที่สนใจ จำนวน 2 รุ่น เมื่อวันที่ 10 และ 14 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*